Rapporten inneholder følgende oppsummeringspunkter:

 • Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud er en ny lovmessig tjeneste
 • Faglig forsvarlighet må ligge til grunn for etableringen av virksomheten.
 • Ulike modeller og løsninger for etableringene er mulig, avhengig av lokale behov og lokale muligheter.
 • Kommunens leger bør delta i planleggingen av etablering av virksomheten.
 • Det er behov for klare skriftlige prosedyrer for virksomheten.
 • Det er behov for tydelig avklarte ansvarsforhold for hele pasientforløpet.
 • Det må være sammenheng mellom hvordan tilbudet organiseres og hvilke behandlingstilbud som kan gis og hvilke pasienter som kan behandles.
 • Det er sammenheng mellom hvor mye legetjeneste tilbudet disponerer og hvilken reell kapasitet som kan hentes ut.
 • Det bør foreligge prosedyrer som gjør det enkelt for leger å legge inn pasienter i tilbudet. Det må fremgå klart om innleggende lege må forordne behandling og ta ansvaret for oppfølgingen, eller om det er lege i tilbudet som tar imot pasienten og overtar ansvaret ved innleggelse.
 • Store enheter anbefales å dekke det meste av legebehovet ved egne dedikerte leger tilknyttet virksomheten.
 • I legevakter med marginal kapasitet vil etablering av kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud utløse behov for styrket bemanning ved legevakten, eventuelt opprettelse av egen beredskapsordning.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en vurdering av bruken av legevakt i tilknytning til øyeblikkelig hjelp døgntilbud, se dokumentet nedenfor.

Videre lesning:

Rapport fra KS og Legeforeningen

HODs brev om bruk av legevakt i tilknytning til øhjelps-plasser

Helsedirektoratets veiledningsmateriell