For de fleste kommuner og fylkeskommuner ble tariffoppgjøret 2021 avsluttet etter at de lokale lønnsforhandlingene i hovedtariffavtalens (HTA) kapittel 4 ble avsluttet i fjor høst.

Det ble imidlertid 25 brudd i 22 kommuner, og disse bruddene ble brakt inn for organisatorisk behandling mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene sentralt. Av disse 25 bruddene, fant 19 sin løsning i organisatorisk behandling, mens seks saker ble behandlet i sentralt ankeutvalg, jf. Hovedavtalen del A § 6-3. Kjennelser fra sentralt ankeutvalg vil bli videreformidlet til de aktuelle kommunene.

Arbeidsrettens dom

Rikslønnsnemnda ga KS medhold i prinsippet om likebehandlet etterbetaling mellom arbeidstakere i ulike lønnskapitler, slik at virkningstidspunktet ble forskjøvet med én måned og fire dager for alle medlemmer av Unio-forbund – også arbeidstakere i HTA kap. 3.4 og kap. 5.

Unio var uenig i at Rikslønnsnemnda hadde kompetanse til å fastsette forskjøvet virkningstidspunkt for arbeidstakere omfattet av lokal lønnsdanning, og Unio-forbundene brakte saken inn for Arbeidsretten. Rettssaken gikk i februar. Dommen foreligger nå og finnes på arbeidsretten.no.

Arbeidsretten har enstemmig frifunnet KS. Arbeidsretten konstaterer at Rikslønnsnemnda hadde kompetanse til å fastsette forskjøvet virkningstidspunkt for lønnsendringer for alle arbeidstakere som har vært i streik, også arbeidstakere med kun lokal lønnsdannelse.

Med denne arbeidsrettsdommen settes et endelig punktum for tariffoppgjøret 2021. Lønns­endringene for alle arbeidstakere, både kap. 3.4, 4 og 5 skal for lengst være iverksatt, og kommunene og fylkeskommunene trenger derfor ikke foreta seg noe i etterkant av Arbeidsrettens dom.