For deltidsansatte er det sykelønns- og sykepengerettighetene for arbeidet utover arbeidsavtalen knyttet til deltidsstillingen det gis en gjennomgang av.

Vilkårene er ulike etter Hovedtariffavtalen og folketrygdloven. Begge regelsettene må derfor alltid vurderes for å avklare eventuelle tilleggsrettigheter.

Tilkallingsvikarers rettigheter etter hovedtariffavtalens regler om sykelønn

Retten til full lønn under sykdom er en del av hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og gjelder de som er omfattet av disse. Alle arbeidstakere som har et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt ukentlig arbeidstid omfattes, jf., HTA kapittel 1 § 1 punkt 1.1. Dette innebærer at det må foreligge en viss tilknytning til kommunen. En tilkallingsvikar er en arbeidstaker som tar enkeltstående vakter eller annet kortvarig arbeid uten å ha en avtale som varer utover dette. Slike tilkallingsvikarer vil normalt ikke være omfattet av HTA fordi disse ikke anses å ha et løpende fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt arbeidstid per uke, jf., HTA kapittel 1 § 1 punkt 1.1. En rammeavtale (tilkallingsavtale) vil i seg selv ikke være tilstrekkelig, da denne alene ikke anses som en arbeidsavtale. Det er først når det er inngått en arbeidsavtale med tilkallingsvikaren at det skal vurderes om vedkommende er omfattet av HTA. Dersom det er avtalt flere vakter over et gitt tidsrom, vil disse vaktene etter en konkret vurdering kunne anses som et løpende fast forpliktende arbeidsforhold selv om tidsrommet er kortvarig, f.eks. to uker. I tillegg til dette stilles det krav om tiltredelse (opptjeningstid), jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Er nevnte vilkår oppfylt har tilkallingsvikarer rett til sykelønn for den avtalte arbeidsperioden, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1 flg., jf., § 1 punkt 1.1. Forutsetningen er selvsagt at de øvrige vilkårene for rett til full lønn under sykdom er oppfylt. Med full lønn menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Tilkallingsvikarers rettigheter etter folketrygdlovens regler om sykepenger

Dersom tilkallingsvikaren ikke er omfattet av hovedtariffavtalens regler, eller ikke har tiltrådt den avtalte arbeidsperioden, vil disse likevel kunne ha rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdlovens regler, jf., ftrl. §§ 8-18 og 8-19.

For rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, må tilkallingsvikarer ha vært ansatt i fire uker eller mer hos kommunen (opptjeningstid), jf., ftrl. § 8-18 (1). Når det gjelder beregningen av denne opptjeningstiden er det viktig å være klar over at gjenansettelse innen to uker ikke medfører avbrudd i opptjeningstiden, jf., ftrl. § 8-18 (2). Er det to uker eller mindre siden tilkallingsvikaren sist var ansatt i kommunen, skal det tidligere arbeidsforholdet regnes med. Så lenge vilkåret om opptjeningstid er oppfylt, ikke et vilkår etter folketrygdlovens regler at arbeidsforholdet er tiltrådt. Dette i motsetning til hovedtariffavtalens regler.

Er nevnte vilkår i folketrygdloven oppfylt, har tilkallingsvikaren rett til sykepenger i en periode på inntil 16 dager, for dager det skulle vært utbetalt lønn, jf., ftrl. §§ 8-19 (1) og 8-18 (4). I utgangspunktet utbetales lønn for avtalt arbeid. Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden har i sin praksis lagt til grunn at tilkallingsvikarer, etter en konkret vurdering, kan ha rett til sykepenger for flere dager enn de som er avtalt. Det må foretas en konkret vurdering av sannsynligheten for at tilkallingsvikaren ville ha fått flere vakter, om sykdom ikke hadde inntruffet. Hvor mye tilkallingsvikaren har jobbet bakover i tid er det sentrale. Det er en forutsetning at tilkallingsvikaren har jobbet ekstravakter i en periode på minst tre måneder uten avbrudd på mer enn 14 dager. I et slikt tilfelle må det foretas en gjennomsnittsberegning av antall tidligere vakter i disse tre måneder. Gjennomsnittet anses som det sannsynlige antall vakter som tilkallingsvikaren ville ha fått. Dette legges til grunn for antall dager det skal utbetales sykepenger for i arbeidsgiverperioden. På tilsvarende måte som ved tilkallingsvikarers rett til sykelønn etter hovedtariffavtalens regler, er det selvsagt en forutsetning at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.

Deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen og rettigheter etter hovedtariffavtalens regler om sykelønn

Retten til full lønn under sykdom er som nevnt en del av hovedtariffavtalens fellesbestemmelser, og gjelder de som har et løpende fast forpliktende arbeidsforhold. I tilfeller hvor deltidsansatte påtar seg ekstravakter, må det vurderes om ekstravaktene kan anses som et fast forpliktende arbeidsforhold, jf., Hovedtariffavtalen kapittel 1 § 1 punkt 1.1, (se vurderingen over). I så fall må også denne avtalte arbeidsperioden tiltres for rett til sykelønn.

Forutsetningen er selvsagt at de øvrige vilkårene for rett til full lønn under sykdom er oppfylt. Med full lønn menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen og rettigheter etter folketrygdlovens regler om sykepenger

Som for tilkallingsvikarer, vil deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen også kunne ha rett til sykepenger for avtalte vakter i arbeidsgiverperioden, jf., ftrl. §§ 8-18 og 8-19. Dette uavhengig av om vilkårene for rett til sykelønn etter hovedtariffavtalens regler er oppfylt.

I motsetning til hovedtariffavtalens regler, skiller ikke folketrygdlovens regler mellom ulike typer arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver. En deltidsansatt som fyller opptjeningstiden på fire uker eller mer i kommunen vil dermed ha rett til sykepenger også for avtalte vakter utover arbeidsavtalen i arbeidsgiverperioden, jf., ftrl. § 8-19 (1). Dette fordi vilkåret om opptjeningstid er oppfylt, og det ikke er krav om tiltredelse etter folketrygdlovens regler, slik det er etter hovedtariffavtalens regler. På tilsvarende måte som omtalt under punkt tre «Tilkallingsvikarers rettigheter etter folketrygdlovens regler om sykepenger» ovenfor, må det vurderes konkret hvilket antall dager det skulle vært utbetalt lønn for.

Etter arbeidsgiverperioden på 16 dager plikter arbeidsgiver bare å utbetale sykepenger for deltidsstillingen, jf., ftrl § 8-18 (5).

Forutsetningen er selvsagt også her at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.