For deltidsansatte er det sykelønns- og sykepengerettighetene for arbeidet utover arbeidsavtalen knyttet til deltidsstillingen det gis en gjennomgang av.

Vilkårene er ulike og eventuelle rettigheter etter begge regelsettene må derfor alltid vurderes.

Tilkallingsvikarers rettigheter etter Hovedtariffavtalens regler
Retten til full lønn under sykdom er en del av Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og gjelder de som er omfattet av disse. Alle arbeidstakere som har et fast forpliktende arbeidsforhold med en på forhånd fastsatt ukentlig arbeidstid omfattes, jf., HTA kapittel 1 § 1 punkt 1.1. Det må foreligge en viss tilknytning til kommunen, også for tilkallingsvikaren som for andre arbeidstakere. En rammeavtale (tilkallingsavtale) vil i seg selv ikke være tilstrekkelig. I tillegg til dette stilles det krav om tiltredelse (opptjeningstid), jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Er nevnte vilkår oppfylt har tilkallingsvikarer rett til sykelønn for den avtalte perioden med vakter, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1 flg., jf., § 1 punkt 1.1. Forutsetningen er selvsagt at de øvrige vilkårene for rett til full lønn under sykdom er oppfylt. Med full lønn menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Tilkallingsvikarers rettigheter etter folketrygdlovens regler
Uavhengig av om tilkallingsvikarer fyller vilkårene for rett til sykelønn etter Hovedtariffavtalens regler, vil disse kunne ha rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden etter folketrygdlovens regler, jf., ftrl. §§ 8-18 og 8-19. 

For rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, må tilkallingsvikarer ha vært ansatt i fire uker eller mer hos kommunen (opptjeningstid), jf., ftrl. § 8-18 (1). Når det gjelder beregningen av denne opptjeningstiden er det viktig å være klar over at gjenansettelse innen to uker ikke medfører avbrudd i opptjeningstiden, jf., ftrl. § 8-18 (2). Er det to uker eller mindre siden tilkallingsvikaren sist var ansatt hos kommunen, skal det tidligere arbeidsforholdet regnes med. Om det nye arbeidsforholdet er tiltrådt eller ei, er ikke av betydning så fremt denne opptjeningstiden er oppfylt, jf., uttalelser fra ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Er nevnte vilkår oppfylt, har tilkallingsvikaren rett til sykepenger i en periode på inntil 16 dager, jf., ftrl. § 8-19 (1). Denne bestemmelsen må ses i sammenheng med ftrl. § 8-18 (4) som presiserer at det som utgangspunkt bare skal ytes sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn for. Unntak fra dette utgangspunkt kan foreligge for regelmessige tilkallingsvikarer. Disse kan ha rett til sykepenger for flere dager enn de som er avtalt. Det må foretas en konkret vurdering av sannsynligheten for at tilkallingsvikaren ville ha fått flere vakter om sykdom ikke hadde inntruffet, jf., uttalelser fra ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden. Hvor mye tilkallingsvikaren har jobbet bakover i tid er det sentrale, ekstravaktene må ha vedvart i en periode på minst tre måneder uten avbrudd på mer enn 14 dager. I slikt tilfelle må det foretas en gjennomsnittsberegning med tanke på antall vakter det er sannsynlig at tilkallingsvikaren ville ha fått.

Som ved tilkallingsvikarers rett til sykelønn etter Hovedtariffavtalens regler er det selvsagt en forutsetning at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.

Deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen og rettigheter etter Hovedtariffavtalens regler
Retten til full lønn under sykdom er som nevnt en del av Hovedtariffavtalens fellesbestemmelser og gjelder de som er omfattet av disse. Det vises til punkt to «Tilkallingsvikarers rettigheter etter Hovedtariffavtalens regler» ovenfor. Deltidsansattes arbeid utover arbeidsavtalen knyttet til deltidsstillingen, må også ha en viss tilknytning til kommunen. I tillegg til dette stilles det krav om tiltredelse (opptjeningstid), jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Er nevnte vilkår oppfylt har deltidsansatte rett til sykelønn også for arbeidet utover arbeidsavtalen knyttet til deltidsstillingen, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1 flg., jf., § 1 punkt 1.1. Forutsetningen er selvsagt at de øvrige vilkårene for rett til full lønn under sykdom er oppfylt. Med full lønn menes ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan, jf., HTA kapittel 1 § 8 punkt 8.2.1.

Deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen og rettigheter etter folketrygdlovens regler
Som for tilkallingsvikarer, vil deltidsansatte som jobber utover arbeidsavtalen også kunne ha rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden, jf., ftrl. §§ 8-18 og 8-19. Dette uavhengig av om vilkårene for rett til sykelønn etter Hovedtariffavtalens regler er oppfylt.

Etter folketrygdlovens regler skilles det ikke mellom ulike typer arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver. En deltidsansatt som fyller opptjeningstiden om å ha vært ansatt i fire uker eller mer hos kommunen vil dermed ha rett til sykepenger også for arbeid utover arbeidsavtalen i arbeidsgiverperioden, jf., ftrl. § 8-19 (1). Bestemmelsen må ses i sammenheng med ftrl. § 8-18 (4) som presiserer at det som utgangspunkt bare skal ytes sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn for. Unntak fra dette utgangspunkt kan foreligge dersom deltidsansatte regelmessig tar ekstravakter. Disse kan ha rett til sykepenger for flere dager enn de som ligger i deltidsstillingen og de som er avtalt utover dette, se omtalen om sannsynlige vakter i punkt tre «Tilkallingsvikarers rettigheter etter folketrygdlovens regler» ovenfor.

Etter arbeidsgiverperioden på 16 dager plikter arbeidsgiver bare å utbetale sykepenger for deltidsstillingen, jf., ftrl § 8-18 (5).

Forutsetningen er selvsagt også her at de øvrige vilkårene for rett til sykepenger er oppfylt.