Veilederen partene er blitt enige om omtaler momenter som det er viktig at både arbeidsgiver og tillitsvalgte er kjent med når årsturnus skal planlegges og utarbeides.

Lenkeblokk Icon Veileder for årsturnus

Årsturnus er en arbeidsplan som strekker seg over et helt år. Partene er enige om at årsturnus kan være et godt virkemiddel for å organisere virksomheten med flere heltidsstillinger. Når arbeidet planlegges over en så lang periode, er det lettere å få turnusen til å gå opp med hele stillinger. Det innebærer at arbeid og fritid kan planlegges et år fram i tid. Andre positive effekter kan være bedre arbeidsmiljø og redusert sykefravær.

– Det er svært gledelig at partene er blitt enige om en felles veileder for årsturnus. Det er et viktig skritt framover for å få flere hele stillinger. Mer heltid er et mål alle er enige om. Det er nødvendig for å møte bemanningsutfordringene i helse- og omsorgstjenestene. Årsturnus er et viktig virkemiddel, og veilederen er et godt verktøy som vi oppfordrer partene lokalt å ta i bruk, sier Hege Mygland, direktør i KS’ forhandlingsavdeling.

Utgangspunktet er at hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens regler gjelder på samme måte i årsturnus som i en rullerende grunnturnus. Det er imidlertid enkelte punkter som det har vært viktig for partene å omtale særskilt i den felles veilederen som nå foreligger.

Veilederen omtaler blant annet prosessen for å etablere årsturnus, arbeidstid og fritid i årsturnus, varslingsfrist, justering av arbeidsplaner, ferie og evaluering. Partene understreker at gode prosesser er viktig og gir anbefalinger for å få til smidige løsninger lokalt.