Generelt
Ferieloven gjelder bare arbeidstakere. Oppdragstakere og politiske folkevalgte omfattes ikke av ferielovens bestemmelser.

Arbeidsgiver skal legge til rette for avvikling av ferie.

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie.

Arbeidsgiver fastsetter ferien (med unntak av ekstraferien for arbeidstakere som har fylt 60 år) etter drøftinger. Arbeidstaker kan kreve underretning om fastsatt ferie to måneder i forveien.

Arbeidstaker kan imidlertid kreve tre uker sammenhengende ferie (hovedferie) i tidsrommet 1. juni til 30. september (hovedferieperioden) og at restferien enten gis samlet (en uke). 

Feriedager regnes i virkedager som er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager (sorte dager på kalenderen).

Rett til full feriefritid (30 virkedager) er uavhengig av stillingsstørrelse. Det er ingen særskilte regler for deltidsansatte. Feriefritiden omfatter imidlertid også arbeidsfrie dager som er virkedager i ferien.

Søndags- og skiftarbeid, uregelmessig arbeidstid mv turnus kan gi rett til ubetalt tilleggsfritid.

Overføring av ferie etter skriftlig avtale
Inntil to uker lovbestemt ferie kan overføres ved avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

Den avtalefestede ferien kan overføres i sin helhet (fem virkedager) ved slik avtale. 

Ferie og sykdom
Arbeidstaker kan kreve hele ferien utsatt ved 100 % sykdom før ferien starter. Ved 100 % sykdom i ferien kan et tilsvarende antall feriedager utsettes.

Trekket i juni
Lønnstrekket i juni tilsvarer full gjennomsnittslønn i full ferie.

30 daglønninger (30 virkedager) betales tilbake i de 30 virkedagene ferie avvikles.