Verneplikten i Norge består av 19 måneders plikttjeneste, som kan avtjenes ved førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser. Tariffavtalen lister opp hvilke typer tjeneste dette gjelder.

Deltakelse i Heimevernets innsatsstyrker er i utgangspunktet en frivillig tjeneste etter førstegangstjenesten. Dersom deltakelsen i innsatsstyrken er en del av verneplikten (tvungen tjeneste), vil tariffbestemmelsen likevel gjelde. 

Opptak til innsatsstyrken skjer etter søknad og opptaksperiode. Kvalifisert personell kan deretter inngå en 3-årig kontrakt med Heimevernet.  Kontraktmannskapet binder seg da til en årlig tjenesteplikt på inntil 30 dager, i tillegg til vanlige treninger. Denne kontraktsforpliktelsen er ikke den samme plikten som § 9 er ment å dekke. Ut fra tariffbestemmelsens ordlyd, herunder overskriftene, gir § 9 derfor ikke rett til permisjon med lønn ved frivillig kontraktspliktig tjeneste i Heimevernet/Forsvaret.