Lenkeblokk Icon Last ned debattheftet her

For å få innspill og sikre en god forankring av KS’ posisjoner, oppfordres medlemmene til å behandle debattheftet i kommunestyrer og fylkesting.

Nye og bærekraftige løsninger for arbeidslivet

Arbeidsgiverpolitikk og tariffoppgjør har stor betydning for kommunesektorens evne til å realisere de store velferdsoppgavene den er pålagt. Det ligger et betydelig arbeidskraftspotensial i mer heltid, lavere sykefravær, redusert utenforskap, lengre yrkesliv for seniorene, kompetanseutvikling og riktig bruk av tilgjengelig kompetanse, samt økt bruk av digitale løsninger. Det er ikke mulig å «rekruttere seg ut av» det økende arbeidskraftsbehovet i helse- og omsorgstjenestene. Derfor kan ikke morgendagens oppgaver løses på samme måte som i dag. For å nå målet om bærekraftig utvikling, blir det naturlig å etablere samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og sivilsamfunnet i et mye større omfang enn vi har sett de siste tiårene.

Utfordringene kommunesektoren står overfor, er et viktig bakteppe for vårens hovedtariffoppgjør. Kommunesektoren må ta stilling til om lønnsmidlene skal fordeles sentralt, eller om det i lys av de varierende rekrutteringsutfordringene er nødvendig med et lokalt handlingsrom. Videre må det vurderes om «hele laget-strategien» skal videreføres, eller om noen grupper skal prioriteres foran andre i dette oppgjøret.

En tillitsreform i og overfor kommunesektoren

En av regjeringens viktigste prosjekter er en tillitsreform i offentlig sektor. Reformen handler om å gi de ansatte tid og tillit til å gi brukerne bedre tjenester.

KS mener at tillit til og samarbeid med medarbeidere handler om at medarbeidere opplever autonomi og handlingsrom gjennom å kunne jobbe selvstendig, innenfor rammer satt av ledelsen. Siden kommunestyret og fylkestinget har det øverste ansvaret for å kontrollere kommunens og fylkeskommunens virksomhet, er det viktig at tilliten balanseres med kontroll. Mindre statlig detaljstyring og mer tillitsbasert rammestyring av kommunene vil redusere tidsbruk på kontroll, rapportering og tilsyn og gi mer tid til å levere tjenester til innbyggerne.

Frist for tilbakemelding

De enkelte regionene i KS vil ha ulike frister for tilbakemelding fra kommuner og fylkeskommuner.