Konkret gjaldt saken en tillitsvalgts rett til permisjon med lønn for å delta på et Fase 2-kurs i Fagforbundets regi. Det sentrale spørsmålet var om dette kurset kunne bidra til å gjøre den tillitsvalgte «bedre skikket til å utøve sin funksjon». Arbeidsretten kom frem til at det aktuelle Fase 2-kurset kunne bidra til å gjøre tillitsvalgte bedre skikket til å utøve sin funksjon, og dermed at den tillitsvalgte hadde rett til permisjon med lønn for deltakelse på dette kurset.

Fagforbundet har i etterkant av dommen i sitt rundskriv gitt uttrykk for at dommen får betydning i andre tariffområder, langt utover den konkrete saken. I den sammenheng vises det til tillitsvalgt­opplæringsbestemmelsen  i KS’ hovedavtale, HA del B § 3-6. Ordlyden og tariffhistorikken i de to Hovedavtalene er imidlertid ulike, noe KS mener er av betydning for dommens relevans når det gjelder nevnte bestemmelse i vårt tariffområde. I KS-området er Fagforbundets Fase 2-kurs ikke omtvistet. KS legger til grunn at dette kurset er opplæring som har betydning for tillitsvalgtes funksjon.

En viktig forskjell mellom Hovedavtalene i PBL-området og KS-området er imidlertid retten til permisjon med lønn. I motsetning til PBL-avtalen, gir Hovedavtalen i KS-området hjemmel for å gi permisjon med hel eller delvislønn for tillitsvalgtopplæring. Arbeidsgiver må på vanlig måte gjøre en skjønnsmessig vurdering av programmets samlede innhold som grunnlag for å fastsette andelen permisjon med lønn. Hovedtillitsvalgt, jf. definisjonen i HA del B § 2-3, har rett til permisjon med full lønn.

Se også B-rundskriv 5/2015 eller Hovedavtalen s. 51 for nærmere omtale av de mest sentrale bestemmelsene i Hovedavtalen.

Lenkeblokk Icon Les Arbeidsrettens dom her