CEMR ble stiftet i 1951 og representerer kommuneorganisasjoner i mer enn 40 land og 150.000 kommuner og regioner. Organisasjonen setter dagsorden på europeisk nivå, og forsøker å påvirke EUs politikkutforming med å understreke viktigheten av lokale og regionale myndigheters medvirkning.

Arbeidet er delt inn i fem tematiske områder 
CEMR jobber med:

  1. demokrati, europeisk statsborgerskap og utvidelse problemer (forvaltningsmodeller, desentralisering av forvaltningen, vennskapskommuner, likestilling mellom kvinner og menn)
  2. klima/miljø og effektiv ressursbruk (avfall, klima, energi, forurensing til vann og luft)
  3. samarbeid, utvikling og globalt samarbeid (gjennom verdensorganisasjonen UCLG og utviklingssamarbeidet PLATFORMA)
  4. økonomisk, sosial og territorial samhørighet (bærekraftig regional og lokal utvikling, generasjonsdialog, mangfold og inkludering i kommuner)
  5. lokale og regionale myndigheter som arbeidsgiver og tjenesteleverandør (sysselsetting og tjenestetilbud)

Gunn Marit Helgesen er president

KS' styreleder Gunn Marit Helgesen ble i 2022 valgt som president den europeiske interesseorganisasjonen.

Administrativt bidrar fagpersoner i KS inn i CEMRs forskjellige ekspertgrupper. KS' europakontor i Brussel er også samlokalisert med CEMR og øvrige søsterorganisasjoner.