Europakontoret i Brussel er KS’ lyttepost og kunnskapssenter om EU/EØS som politisk system. Kontoret formidler aktuell EU/EØS-informasjon til KS’ organisasjon, kommuner og fylkeskommuner og bidrar til at norske erfaringer og interesser kanaliseres inn i det europeiske samarbeidet. Kontorets ansatte bistår KS’ egne fageksperter i deres arbeid i EU-sammenheng. 

EU/EØS-saker

KS’ Brusselkontor følger med på politikkutviklingen i EU. Vi formidler relevant informasjon til KS’ organisasjonen. Vi representerer norsk kommunesektorer på ulike arenaer, og vi samarbeider med kollegaer i øvrige europeiske land om å påvirke politikkutformingen i EU på vegne av medlemmenes interesser.

Påvirkningsarbeidet gjøres spesielt gjennom medlemskapet i våre tre paraplyorganisasjoner CEMR (Council of European Municipalities and Regions) SGI Europe (Services of General Interest Europe) og EFEE (European Federation of Education Employers) hvor politikere og fagpersoner fra KS i Oslo og Samfunnsbedriftene sitter i komiteer og arbeidsgrupper.

 

Som arbeidsgiverorganisasjon er KS også medlem i EFTAs rådgivende komité for partene i arbeidslivet, EFTAs Konsultative komité.

I tillegg driver Brusselkontoret med utstrakt informasjons- og kompetansearbeid. Vi arrangerer møter og seminarer, holder en rekke foredrag i Brussel og Norge, tar imot besøk og deltar i arbeidsgrupper. Europakontoret i Brussel bistår i å fremme viktige EU/EØS-saker til politisk diskusjon via regjeringens Europapolitisk forum for kommunesektoren Europapolitisk Forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter og Sametinget og EØS EFTA Forum for lokalt og regionalt folkevalgte.

Utvikling av kommunesektoren

Videre følger vi med på større utviklingsprosjekter i Europa og formidle gode eksempler fra kommuner i andre europeiske land som kan være interessant for norsk kommunesektor. Og ikke minst så formidler vi gode norske erfaringer på områder hvor EU kan lære av norsk ekspertise.

Europa med lokale og regionale øyne

KS’ Brusselkontor sitter ikke alene. Sammen med våre søsterorganisasjoner og paraplyorganisasjoner ser vi på EU med lokale og regionale øyne. Svært ofte er interessene til KS' medlemmer de samme som interessene til lokalt og regionalt nivå i andre europeiske land. Derfor har det lokale og regionale Europa samlet seg i ett hus: The European House of Cities, Municipalities and Regions.

KS’ Brusselkontor ble etablert i 1993. Det er to stillinger knyttet til kontoret.

Hospiteringsordning

I tillegg har kontoret en hospiteringsordning for ansatte i KS. Hospiteringsordningen er på perioder på 3 mnd. og åpner for at personer iKS- kan opparbeide seg betydelig EU/EØS-kompetanse til nytte for det daglige arbeidet hjemme.

Kontakt

Vi holder til i European House of Municipalities and Regions, (4.etg) like ved Place Luxembourg og Europaparlamentet. Se nærmere beskrivelse under bildet:

Adresse: Square de Meeûs 1 B-1000 Brussel Belgia (dørklokke: #18 +bjellesymbol)
Telefon: +32 (0) 25 50 12 90