Det sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Hun er også visepresident i Europarådets kommunalkongress. Hun var tilstede i Strasbourg for å kommentere rapporten sammen med statssekretær i Kommunal- og distriktsdepartementet, Ole Gustav Narud.

Overordnet viser rapporten at det er gode kår for lokalt selvstyre i Norge. Lokale myndigheter i Norge har en høy grad av autonomi. Norge er et foregangsland sammenliknet med mange andre land i Europa. Samtidig påpeker Europarådet at den statlige styringen av kommunene er for omfattende og detaljert.

- Selv om vi har et høyt nivå på lokalt selvstyre i Norge, er det alltid nyttig at Europarådet overvåker at alle 46 medlemsland overholder forpliktelsene som følger av det europeiske charteret om lokalt selvstyre. Rapporten viser at vi fortsatt har en vei å gå, sier Helgesen. 

Lenkeblokk Icon Les mer om Europarådets charter om lokalt selvstyre Lenkeblokk Icon Les hva kongressen skriver om behandlingen av rapporten

Fremdeles rom for forbedring

Forrige gang Europarådet behandlet rapport om lokalt selvstyre i Norge var i 2015. Siden den gang har det lokale selvstyret blitt styrket i lovgivningen. Det lokale selvstyre ble i 2016 grunnlovsfestet og lovfestet i kommuneloven i 2018. Kommunene har i dag dessuten adgang til å saksøke staten hvis man er uenig i lovforståelsen. Dette viser at rapporteringen kan bidra til endring i praksis!

Samtidig mener Europarådet at det er forbedringspunkter:

Særlig på velferdsområdet er det tendenser til mer detaljert styring gjennom blant annet krav i lov og forskrift om prosedyrer, dokumentasjon, kompetanse og bemanningsstandarder – som lærenorm og barnehagenorm. Rapporten viser også til økning i lovbestemmelser om individuelle rettigheter, som gir uforholdsmessige begrensninger i kommunenes handlingsrom.

- Det er derfor viktig at Stortinget og regjeringen tar innover seg at kommunene trenger et handlingsrom for å løse oppgavene tilpasset lokale forhold, sier Helgesen.

Europarådets anbefalinger om å styrke det lokale sevlstyre

Europarådet mener også at kravene i artikkel 5 i charteret om at det ikke skal gjøres endringer i kommunegrenser uten forutgående konsultasjon med de berørte lokale aktørene ikke er fullt ut tilfredsstilt i Norge.

Videre mener Europarådet at statlige myndigheters tilsyn med lokale myndigheter er for omfattende. Det påpekes at Norge kun delvis etterlever art. 8.2, som heter at eventuelt tilsyn med lokale myndigheter normalt kun skal ta sikte på å sikre samsvar med loven og konstitusjonelle prinsipper. 

Avslutningsvis anbefaler Europarådet norske myndigheter om å:

  1. Forsterke det lokale selvstyret ytterligere ved å unngå for detaljert lovgivning.
  2. Klargjøre prosedyrene for konsultasjon av lokalsamfunn ved endringer av kommunegrenser
  3. Fortsette arbeidet med å tydeliggjøre omfanget av statlig tilsyn for å opprettholde det på et akseptabelt nivå.
Lenkeblokk Icon Les mer om Europarådets charter om lokalt selvstyre

Les også artikkelen: Rapport om Norges etterlevelse av Europarådets charter om lokalt selvstyre