Overordnet er det gode kår for lokalt selvstyre i Norge. Lokale myndigheter i Norge har en høy grad av autonomi. Vi er et foregangsland sammenliknet med mange andre land i Europa. Samtidig påpeker rapportørene at den statlige styringen av kommunene er for omfattende og detaljert.

Lenkeblokk Icon Les rapporten "Monitoring of the European Charter of Local Self-Government in Norway" her

Forrige gang Europarådet behandlet rapport om lokalt selvstyre i Norge var i 2015. Siden den gang har det lokale selvstyret blitt styrket i lovgivningen. Det lokale selvstyre ble i 2016 grunnlovsfestet og lovfestet i kommuneloven i 2018. Videre har kommunene i dag adgang til å saksøke staten hvis man er uenig i lovforståelsen. Dette viser at rapporteringen kan bidra til endring i praksis!

Samtidig mener rapportørene at det er forbedringspunkter. 

Særlig på velferdsområdet er det tendenser til mer detaljert styring gjennom blant annet krav i lov og forskrift om prosedyrer, dokumentasjon, kompetanse og bemanningsstandarder – som lærenorm og barnehagenorm. Rapporten viser også til økning i lovbestemmelser om individuelle rettigheter, som gir uforholdsmessige begrensninger i kommunenes handlingsrom.

Rapportørene mener også at kravene i artikkel 5 i charteret, om at det ikke skal gjøres endringer i kommunegrenser uten forutgående konsultasjon med de berørte lokale aktørene, ikke er fullt ut tilfredsstilt i Norge.

Rapportørene mener også at statlige myndigheters tilsyn med lokale myndigheter er for omfattende. Rapportørene påpeker at Norge kun delvis etterlever art. 8.2, som heter at eventuelt tilsyn med lokale myndigheter normalt kun skal ta sikte på å sikre samsvar med loven og konstitusjonelle prinsipper. 

Avslutningsvis foreslår rapportørene:

  1. Forsterke det lokale selvstyret ytterligere ved å unngå for detaljert lovgivning.
  2. Klargjøre prosedyrene for konsultasjon av lokalsamfunn ved endringer av kommunegrenser
  3. Fortsette arbeidet med å tydeliggjøre omfanget av statlig tilsyn for å opprettholde det på et akseptabelt nivå.