Med EØS EFTA-forum får norske lokalpolitikere en kanal til å påvirke lover og regelverk i EØS som berører kommunesektor

Forumet for lokalt og regionalt folkevalgte i EØS EFTA-landene ble etablert av EFTAs faste komité i 2010. Forumet har tolv medlemmer, seks fra Island og seks fra Norge. Sveits har to observatører mens Liechtenstein ikke deltar.

Lokal medvirkning i EØS

Forumets formål er å involvere folkevalgte fra lokalt og regionalt nivå fra EØS EFTA-landene, Norge, Island og Liechtenstein, i aktuelle saker innenfor EØS-avtalen. Mange regler som tas inn i EØS-avtalen iverksettes i kommuner og fylker, og det er derfor viktig at kommunesektorens synspunkt blir hørt. Forumet spiller en viktig rolle for kommuner og fylker ved å identifisere utfordringer og nødvendige tilpasninger av EU-direktiver og -forordninger.

EØS EFTA-forum gir innspill til Europakommisjonen, Europaparlamentet og EUs regionkomité slik at lokale og regionale synspunkter fra Norge og Island kan tas hensyn til. I tillegg gir Forumet innspill til regjering og Storting om utformingen av EU-politikk og regler som skal inn i norsk lovverk, fordi kommuner og fylkeskommuner er iverksettende myndighet.

Forumet har etablert forbindelser med Regionkomiteen, som er EUs offisielle høringsorgan for kommuner og fylkeskommuner/regioner i medlemslandene.

To sentrale roller

Fylkeskommuner og kommuner har to sentrale roller i EU- og EØS-samarbeidet.

Det ene er iverksettelsen av de felles reglene i det europeiske indre marked. En rapport viser at halvparten, 49 prosent, av sakene i kommunestyrer og fylkesting er direkte berørt av EU/EØS.

Den andre rollen gjelder samfunnsutvikling. EUs samarbeidsprogrammer gir mulighet til å søke på prosjektmidler og få tilgang til europeisk kompetanse. Kommunesektoren drar nytte av deltakelse i EU-prosjekter gjennom utveksling av kunnskap og ressurser mellom norske og europeiske miljøer, og gjennom tjeneste- og næringsutvikling lokalt og regionalt. I 2015 deltok 62 prosent av kommunene og alle fylkeskommunene i et eller flere EU-prosjekter, viste en rapport.

Gjennom deltakelse i EU-prosjekter bidrar norske kommuner og fylkeskommuner til EUs politikkutvikling på en rekke områder.

Les mer om EØS EFTA-forum på EFTAs nettsider.

De norske medlemmene i EØS EFTA-forum 2020 - 2023

Beate Marie Dahl Eide, Sp, ordfører Seljord (delegasjonsleder)

Kari-Anne Opsal,  Ap, ordfører Harstad

Petter Sortland, Ap, ordfører Høyanger

Hilde Onarheim, H, bystyremedlem Bergen

Tom Myrvold, H, kommunestyremedlem Ørland

Gunhild Berge Stang, V, fylkestingsrepresentant Vestland

Les mer om EØS EFTA-forum på EFTAs nettsider HER.