- Dette belyser hvor viktig det er at norsk kommunesektor benytter de kanaler og arenaer som finnes for å påvirke utviklingen i EU og gjør det i en tidlig fase, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

På oppdrag fra KS har By- og regionforskningsinstituttet NIBR undersøkt i hvilken grad EU berører saker behandlet i norske kommunestyrer og fylkesting. NIBR har gått gjennom kommunestyre og fylkestingslister systematisk for å vurdere berøring med EU og EØS. Totalt har 1.175 saker fra sakslister fra 86 kommunestyremøter i 43 kommuner og 10 sakslister fra fylkestingsmøter i fem fylkeskommuner.

Lenkeblokk Icon PDF: kortversjon av FoU-rapporten

Les hele rapporten: EU på dagsorden i norske kommuner og fylkeskommuner

EU styrer ikke kommunesektoren
- Det har vært hevdet at EU styrer kommunesektoren i stor utstrekning. Denne rapporten bidrar til å nyansere dette bildet. Det var behov for å få ny kunnskap på bordet, sier styreleder i KS.

NIBR stod også bak en rapport i 2008 som så på forholdet mellom kommunesektoren og EU, men da med et smalere datagrunnlag og en annen metodikk. Den viste at 73 prosent av sakene i kommuner og fylkeskommuner var potensielt berørt av EU. Den nye rapporten fra NIBR viser at halvparten, 49 prosent, av sakene i kommunestyrer og fylkesting er direkte berørt av EU. Norge skiller seg fra sine naboland Sverige og Danmark, der langt flere av sakene er relatert til EU.

Rettslig og politisk påvirkning
- Klima, miljø og regional utvikling er temaer kommunesektoren jobber med som ikke stopper ved landegrensene. Naturlig nok er det også områder der EU kommer i berøring med kommuner og fylkeskommuner. De mange berøringspunktene gir mulighet til å jobbe med politikkutvikling, sier Helgesen.  

Rapporten viser at kommunene i størst grad berøres rettslig som innkjøpere, og ved å yte økonomisk støtte til aktiviteter og tiltak. 28 prosent av de rettslig berørte kommunestyresakene gjelder kommunens rolle som planleggingsmyndighet.

Fylkeskommunenes saker er mer politisk berørt av EU. 23 prosent av de gjennomgåtte fylkestingssakene er av politisk karakter og omfatter samferdsel, regional planlegging, klima og miljø. De politiske berøringspunktene viser at fylkeskommunene setter arbeidet med egne saker inn i en europeisk sammenheng.

Norge inn i EU-programmer?
I tillegg til å undersøke hvordan EU berører saker i kommunesektoren, har NIBR også vurdert hvilken nytte kommuner og fylkeskommuner vil kunne ha av norsk deltagelse i EU-programmene "Life" og "Europe for Citizens".

"Life" er EUs miljø- og klimaprogram, mens "Europe for Citizens" skal fremme europeisk identitet, kulturarv og demokratisk oppslutning og medvirkning i EUs politiske prosesser.

- Det er viktig at kommuner og fylkeskommuner sikres adgang til relevante EU-programmer for perioden 2021-2027 og at ingen dører lukkes før det er gjort en skikkelig gjennomgang av nytteeffekten, påpeker Gunn Marit Helgesen.