Partene i KS tariffområde har nå avtalt at pensjonister kan tilsettes på særskilt pensjonistlønn uten at AFP eller alderspensjon avkortes.

Tiltaket gjelder for arbeid som bidrar til å avlaste det ekstraordinære personellbehovet som følge av ankomstene fra Ukraina. Tiltaket er ikke avgrenset til bestemte profesjonsgrupper, men omfatter alt nødvendig personell. KS anbefaler at det avklares ved tilsetting om pensjonisten skal omfattes av særskilt pensjonistlønnssats.

Den særskilte pensjonistlønnssatsen er avtalt å være 300,- pr. faktisk arbeidet time. Ordningen kan tilbys pensjonert personell som mottar alderspensjon, særalderspensjon eller AFP-ytelse fra offentlig pensjonsordning. Tiltaket vil gjelde frem til 30.06.2023.

De øvrige bestemmelsene som gjelder for den ordinære pensjonistlønn gjelder tilsvarende for den særskilte pensjonistlønnssatsen. For undervisningspersonell følger pensjonistlønnsbestemmelsene av B-rundskriv 6/2005, og for øvrige pensjonister følger pensjonistlønnsbestemmelser av SGS 2020 Pensjonsordninger § 3-2.

Ordningen kom i stand på bakgrunn av dialog med Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Les brevet fra KS (pdf)

Les brevet fra departementet (pdf)

– KS er glade for at Arbeids- og inkluderingsdepartementet, etter et initiativ fra KS, raskt åpner for tiltak som kan bidra til at kommunene kan håndtere den ventede flyktningestrømmen, sier KS’ arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø.