I denne fasen benytter noen seg av utvidet introduksjonsprogram for å ytterligere kvalifisere introduksjonsdeltakere til arbeid eller utdanning. Det utvides for en til tre måneder av gangen, og det benyttes utvidelse i særskilte tilfeller for de som trenger ytterligere kvalifisering i et konkret løp mot arbeid eller utdanning.

Programtid ut over to år kan også være aktuelt for deltakere som har startet i grunnskole eller videregående opplæring som en del av sitt introduksjonsprogram. Veiledningen i denne fasen varierer, men det viktigste er å ha en åpen dør for deltakere. Åpen dør gjelder også for de som har gått ut av programmet, men som fortsatt trenger oppfølging.

Programveileders møte med deltaker

  • Individuell plansamtale/halvårssamtale
  • Tverrfaglig samtale
  • Ad-hoc veiledning
  • Overføringssamtale

Veiledningsreisen

Prezi-presentasjonen under viser programveilederes møter med introduksjonsdeltakere, fokuset for veiledningen i de ulike fasene og avslutter med lister over hva som er lurt å gjøre i de ulike fasene. Bruk gjerne Prezi-presentasjonen til å informere om egen tjeneste. Den kan lastes ned i programmet og tilpasses fasene i din kommune.

Lenkeblokk Icon Veiledningsreisen. Fra bosatt til selvhjulpen (Prezi-presentasjon)

Fokus i veiledningen

Veiledning på overtid. Veiledningen i denne fasen ligner mye på veiledningen i underveisfasen. Her er det viktigste er å fortsette fokuset på målet om arbeid eller utdanning og å være tilgjengelig, som ved å ha en åpen-dør-politikk for både deltakere og tidligere deltakere.

Lurt å gjøre i denne fasen

  • Utvide introløpet med en (fornyet) individuell plan som har nødvendig kontinuitet, og som inneholder elementer som er egnet til å nå målsettingen til den enkelte.
  • Fortsette veiledningen med realistisk, gjennomførbar plan for kvalifisering.
  • Benytte kvalifiserende tiltak, som for eksempel Jobbsjansen.

Alle har krav på deltakerbevis

Husk at alle har krav på deltakerbevis, også hvis introduksjonsprogrammet har blitt avbrutt av deltakeren selv eller stanset av kommunen. Hensikten er å dokumentere hva som er gjennomført (ref. Rundskriv G-01/2016).