I denne fasen starter deltaker på introduksjonsprogrammet i kommunen vedkommende er bosatt i og introstønaden settes i gang. Programveiledere tildeles deltakere om dette ikke allerede er gjort ved bosetting, og lager en individuell plan sammen med deltakeren. Undervisningen deler gruppene av deltakere inn etter nivå i norsk. I flere kommuner starter utvalgte deltakere allerede i denne fasen i en praksis ut på en arbeidsplass eller i en tilrettelagt praksisplass.

Programveileders møte med deltaker

 • Individuell plansamtale/halvårssamtale
 • Tverrfaglig samtale
 • Ad-hoc veiledning
 • Overføringssamtale

Veiledningsreisen

Prezi-presentasjonen under viser programveilederes møter med introduksjonsdeltakere, fokuset for veiledningen i de ulike fasene og avslutter med lister over hva som er lurt å gjøre i de ulike fasene. Bruk gjerne Prezi-presentasjonen til å informere om egen tjeneste. Den kan lastes ned i programmet og tilpasses fasene i din kommune.

Lenkeblokk Icon Veiledningsreisen. Fra bosatt til selvhjulpen (Prezi-presentasjon)

Fokus i veiledningen

Sikre tett oppfølging ved å ha en fast kontaktperson gjennom introduksjonsløpet som både har formelle jevnlige møter og ad-hoc veiledning når deltaker har behov for det. I denne fasen er helhetlig tilnærming et stikkord for veiledningen; oppfølgingen av deltakeren må inkludere og anerkjenne de ulike rollene deltakeren har i sitt liv, slik som elev, potensiell arbeidstaker, mor, datter og kone. Et godt verktøy i denne helhetlige tilnærmingen er å sikre en felles faglig og metodisk opplæring blant veilederne, og å tilby kurs og seminarer til deltakerne, som for eksempel ICDP foreldreveiledningskurs.

Et viktig element i veiledningen i denne fasen er utarbeiding individuell plan med utgangspunkt i en grundig kartlegging. Dette resulterer i bestemte veivalg som danner retning mot arbeid eller utdanning i introduksjonsprogrammet, samt mål på kort og lang sikt som deltakerne selv setter. Dette er en del av deltakermedvirkningen i introduksjonsprogrammet. I flere kommuner starter også utvalgte deltakere allerede her i en praksis ut på en arbeidsplass eller i en tilrettelagt praksisplass, og her er oppfølging et viktigelement i veiledningen.

Lurt å gjøre i denne fasen

 • Gjør en grundig kartlegging av deltakerens formelle og uformelle kompetanse, som grunnlag for utarbeidelsen av en individuell plan. For veilederne blir det å være observant, lydhør, og undersøkende, viktige tilnærminger i utarbeidelsen av planene.
 • Hjelp deltakeren mot en realistisk oppfatning av hvor lang tid kvalifiseringen mot arbeid eller utdanning kan ta. Husk at det er veileders ansvar å synliggjøre, men deltaker må selv avgjøre.
 • Utarbeid en individuell plan som er dynamisk og i utvikling, men som har en tydelig fremdriftsplan og mål som er oppnåelige. Det er viktig at målene synliggjøres i enkle, visuelle modeller.
 • Spesialiser veiledningen mot utdanning eller arbeid ved hjelp av karriereveiledning og arbeidsveiledning for de som tidlig starter planleggingen mot dette. Tidlig spissing mot arbeid eller utdanning har betydning for hvilke tiltak du tilbyr deltakeren og for de langsiktige målene deltakeren setter seg.
 • Ansvarliggjør deltakeren; hjelp deltakerne til å ansvar for sine egne valg. Skal integreringen bli bærekraftig må deltakerne ta gradvise skritt på egenhånd. Det er viktig å legge til rette for at deltakerne opplever mestringsfølelse.
 • Søk midler til deltakere med spesielle oppfølgingsbehov. IMDi har for eksempel en støtteordning rettet mot bosatte flyktninger med funksjonshemminger og atferdsvansker.
 • Bruk veiledning på morsmål ved hjelp av tospråklige assistenter i undervisning og tolk i veiledningssamtalen. Dette kan sikre at veiledningssamtalen og undervisningen blir forstått av begge parter.
 • Ta i bruk kurs og seminarer til deltakerne: ICDP kurs, «klart-jeg-kan», psykologisk førstehjelp, selvmordsforebyggende Vivat-kurs og lignende.

Sjekk ut!

Har din kommune utarbeidet en særskilt samarbeidsavtale med det lokale NAV kontoret? En slik avtale, regulert i Rundskriv Q-20/2015, setter tydelige retningslinjer for samarbeidet mellom den kommunale enheten som har ansvaret for å iverksette introduksjonsordningen, og Arbeids- og velferdsetaten lokalt. 

Kartlegging i to faser

Husk at kartlegging av detakerens kompetanse må skje i to faser, ifølge Rundskriv G-01/2016:
 1. Først må det gjennomføres en kartlegging i forbindelse med vurderingen om det foreligger opplæringsbehov som er vilkåret for å delta i introduksjonsprogram.
 2. Når det er fastslått at vedkommende har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram, gjennomføres en mer detaljert kartlegging