I denne fasen brukes store deler av tiden til praksisutplassering og/eller arbeid, ved siden av undervisning. Det er viktig at det legges til rette for mest mulig tid til arbeid enten gjennom praksisutplassering eller individuell arbeidsretting av programmet. For mange innebærer det tett kontakt med programveileder, Nav, tiltaksarrangør eller arbeidsgiver.

Nav kommer inn i bildet her og tar over mye av veiledningen av introduksjonsdeltaker og arbeidspraksis. Det er også ulike tiltaksarrangører inn i bildet i flere kommuner. Mot slutten av denne fasen forberedes det til overganger for deltakere, enten mot arbeid, skole, arbeidsmarkedstiltak eller i sosialstønad. For de som skal ut i arbeid intensiveres veiledningssamtalene for å avklare videre arbeid.

Veiledningsreisen

Prezi-presentasjonen under viser programveilederes møter med introduksjonsdeltakere, fokuset for veiledningen i de ulike fasene og avslutter med lister over hva som er lurt å gjøre i de ulike fasene. Bruk gjerne Prezi-presentasjonen til å informere om egen tjeneste. Den kan lastes ned i programmet og tilpasses fasene i din kommune.

Lenkeblokk Icon Veiledningsreisen. Fra bosatt til selvhjulpen (Prezi-presentasjon)

Fokus i veiledningen

Konkret mot målet; hva gjenstår av kvalifisering for å nå målet, og hvem og hva kan bidra for å få deltaker dit? I denne fasen er det flere sentrale veiledningsressurser involvert og ikke alltid programveileder som står i fokus for deltakers vei til målet. Mot slutten av fasen forberedes det til overganger for deltakere, enten mot arbeid, skole, arbeidsmarkedstiltak eller i sosialstønad. For noen av de med en mindre avklart vei mot arbeid intensiveres både de formelle og ad-hoc veiledningssamtalene for å avklare mulighetene for arbeid.

Programveileders møte med deltaker

  • Individuell plansamtale/halvårssamtale
  • Tverrfaglig samtale
  • Ad-hoc veiledning
  • Overføringssamtale

Lurt å gjøre i denne fasen

  • Sikre gode overganger, gjennom formaliserte og systematiserte samarbeidsrutiner og møter med NAV, arbeidsgiver eller utdanningsinstitusjoner.
  • Vurder forlengelse av introduksjonsløpet, dersom det foreligger særskilte grunner eller deltaker har startet i grunnskole eller videregående opplæring som en del av sitt introduksjonsprogram.
  • Initier arbeidsrettede tiltak for deltakere med uavklart overgang til arbeid, for eksempel ved arbeidslivskurs, ordne treffpunkter for veiledning på Karrieresenter eller benytt yrkeskurs.
  • Følg opp praksisutplassering og sett i gang lønnstilskudd for deltakere i praksis, om nødvendig. Lønnstilskudd er det beste tiltaket for å sikre overgang til jobb.
  • Tilrettelegg for fleksibel undervisning og arbeidspraksis i samråd med ønsker fra arbeidsgiver, for eksempel kan norskundervisning på arbeidsplassen.
  • Følg opp deltakeren ekstra tett ved behov. Mange deltakere kan ha behov for ekstra ad-hoc veiledning mot slutten av programmet og en trygging på at tillitten og relasjonen fremdeles er tilstede selv om vedkommende er på vei ut av introduksjonsprogrammet.

Tips!

Deltakere er sårbare i overgangen fra praksis til ordinært arbeid. De fleste har fortsatt behov for oppfølging, veiledning og rådgivning (ref. Rundskriv G-01/2016).