Skal vi ha tillit hos deltakerne, må vi selv ha tillit oss imellom
Veileder i Volda

Trygghet og tillit

Det å legge til rette for tillitsbasert ledelse, har tett sammenheng med det å utvikle støttende arbeidsmiljøer. Et godt og støttende arbeidsmiljø er ett av de punktene informantene selv peker på, som avgjørende for å lykkes i jobben. Trygghet og trivsel er avgjørende for at de ansatte skal by på seg selv og gjøre en god jobb.

Tillitsbasert ledelse, som beskrevet i punkt 8, er en forutsetning for å kunne utvikle støttende arbeidsmiljøer. Det er avhengig av et lederskap basert på tillit og trygghet i en kultur som engasjerer og gir mening for hver enkelt medarbeider.

Delingskultur

Kulturen på arbeidsplassen beskrives slik av en av veilederne i Asker: Vi har en kultur for å holde i klientene og deres liv. Når det er vanskeligheter så er det engasjement rundt det å bistå og hjelpe, og er det vanskelig kan vi være flere med inn og hjelpe. En kunne tenke seg at vi hadde mer fokus på rett og krav og at vi var mer distanserte til klienten, men det er ikke fokuset her hos oss.

Fokuset er at det du gir oppmerksomhet, er det som blir styrende verdier i kulturen og arbeidsmiljøet. Vanskelige saker kan ta mye energi. Da er det viktig å ha andre ansatte som kan avlaste, og det er viktig å ha muligheten til å få ut frustrasjon uten at andre kollegaer føler seg utrygg av den grunn. Kollegaveiledning brukes for å gå igjennom vanskelige case og hjelpe hverandre. Det er nødvendig å ha en kultur hvor en deler av seg selv og støtter hverandre.

Vi er et kollektiv her. Alle kollegaer tenker i lag på å finne løsninger Veilederne i Volda

Det blir framhevet at arbeidsmiljøene består av kunnskapsrike medarbeidere og med variert erfaring og bakgrunn. Mangfoldet er viktig for å få fram ulike synspunkter og kunne tenke utenfor boksen. Det er også viktig for å kunne ta i bruk ulike kompetanser.

- Det er viktig at det er trygt å si at man ikke får det til, at det ikke er noe nederlag å be om hjelp. Plutselig står man i en vanskelig situasjon og det haster. Så bistår alle for å løse problemet som akkurat oppstod. Det er ikke dine deltakere, det er våre, sier en veileder i Asker.

Selvrefleksjon

Veilederne er opptatt av at et støttende arbeidsmiljø er viktig for å våge å være åpen om sin egen rolle. Det er viktig å hele tiden reflektere over seg selv og sin rolle, hvordan framstår du i møte med deltakeren, hva var det som gjorde at dette ble en god veiledningsseanse, hva kunne vært gjort annerledes? Å kunne ta opp usikkerhet og undring med sine kollegaer er også viktig for å hele tiden utvikle kvaliteten på tjenesten.

Gode grep for et støttende arbeidsmiljø

  • Trygghet og trivsel er avgjørende for å kunne gjøre en god jobb.
  • Kolleger må kunne ‘steppe inn’ for hverandre
  • Mangfold og ulike kompetanser i staben er viktig
  • Gi rom for selvrefleksjon