Frihet til kreativitet og stort mulighetsrom gir energi til de ansatte
Ledere i Trondheim

Tillitsbasert ledelse

Et sentralt grep i differensiering og arbeidsretting av introduksjonsprogrammet er at ansatte opplever å ha et stort handlingsrom. Veilederne bruker så mye av seg selv i jobben, derfor må de få utøve og utvikle jobben på sin egen måte. Det innebærer ledere som gir sine ansatte tillit.

Ansatte i Trondheim beskriver en kultur preget av stort mulighetsrom og aksept for å prøve nye ting. Vi skal være stolte av det vi gjør i dag, men det betyr ikke at det er det vi skal gjøre i morra, er mottoet for INN i Trondheim.

- Vi har en lokal dyktig leder som satser på frihet under ansvar. Vi jobber selvstendig, men samkjører oss, og det funker veldig bra. Det er motiverende! sier en av veilederne i Stange.

Pilotutprøvinger, prosjekter, nye måter å jobbe på

Tjenestene preges av dedikerte ledere som gir sine ansatte handlingsrom til å differensiere, tilpasse og handle i tråd med det de mener er fornuftig og klokt. Denne friheten skaper muligheter for å nytenkning og innovasjon.

- Det er mye spennende som kan gjøres hvis vi klarer å bryte ut av rammene for hvordan ting skal være. Hvordan kan vi utfordre grensene? Hvordan sette sammen løpene på nye måter? sier de i Trondheim.

Kommunene har flere utprøvinger på gang som i Trondheim og Stange som prøver ut et lærlingeløp med en arbeidsgiver som tar inn praksiskandidater i et femårig løp. Sammen med arbeidsgiver er Nav med som økonomisk garantist for at deltakeren skal bli selvhjulpen i løpet av perioden. I Volda forsøker de også å komme i gang med en utprøving i samarbeid med Nav om de svakeste deltakerne, som mest sannsynlig trenger et femårig løp. Forutsetningen for at tjenestene kan prøve ut slike nye modeller, er at ledelsen prioriterer det, og at den øverste politisk og administrative ledelse vedtar bevilgning av penger til utprøving.

Gode grep for å gi ansatte handlingsrom

  • Stol på medarbeidernes kompetanse og motivasjon til å gjøre en best mulig jobb
  • Gi frihet til kreativitet
  • Prøv nye ordninger, pilotprosjekter, modeller: gi rom for utvikling
  • Sørg for forankring i toppen
  • Gi økonomisk handlingsfrihet for eksempel ved å disponere hele integreringstilskuddet eller legge tjenesten organisatorisk til en annen sektor

Forankring i toppen

Å bli vist tillit og gitt et stort handlingsrom, kan også knyttes til hvordan kommunens politiske og administrative ledelse framstår. Det er viktig at det legges positive føringer, ikke detaljstyring, men frihet innenfor gitte rammer. Og det er viktig at flyktningområdet prioriteres. I Trondheim ga toppledelsen et tydelig signal om at flyktningarbeidet er et felles ansvar og at de ulike tjenestene ikke bare skal bidra, men faktisk har et reelt ansvar. Dette ble synliggjort som felles mål inn i lederavtalene i kommunen.

Økonomisk handlingsfrihet

Stange og Rælingen mottar hele integreringstilskuddet i kommunen og de ansatte gis derfor stort handlingsrom i forhold til å velge individuelle tiltak for sine introduksjonsdeltakere.

- Dette bidrar til at kommunen kan tilrettelegge introprogrammet for hver enkelt deltaker, og å jobbe med flere deler av en introduksjonsdeltakers liv, sier informantene.

I Stange trekker de fram som positivt at tjenesten er organisatorisk underlagt kultur og ikke skole eller helse. Dette gir andre føringer og andre muligheter, sies det.