Det koster å falle utenfor. Når noen ikke lenger makter å være en del av det store fellesskapet, smerter det. De menneskelige konsekvensene er dramatiske, og kan ikke summeres opp i noe tall. Men vi vet at vi noen ganger trenger et tall for å få gjennomslag. For å vinne budsjettkampen. For å kunne gripe inn og hjelpe før det er for sent.

Altfor mange av førsteklassingene som med litt for stor sekk spent møter opp i skolegården første skoledag, vil senere falle ut av skolen, utenfor arbeidslivet, vekk fra samfunnet vi andre er en del av. Ofte vet vi hvem som er i risikosonen for å få falle utenfor, men likevel klarer vi ikke å forhindre at det skjer – fordi forebygging ikke prioriteres. Og når samfunnet først reagerer, settes tiltak inn for sent, de er preget av et gammelt tankesett, og hjelpeapparatet er ikke samkjørt. Forebygging lønner seg, og vi trenger et verktøy som beviser det.

Et verktøy i budsjettkampen

Forebygging er ofte taperen når offentlige budsjetter vedtas. Årsakene er flere. Gevinstene kommer som regel ikke før etter lang tid, effektene av tiltak er usikre, og det er ikke nødvendigvis det samme budsjettet som har hatt utgiftene som får besparelsene. Det er så mye enklere å bevilge penger til noe som gir kjappe gevinster og resultater, selv om det ikke er den beste investeringen i det lange løp.

Derfor har KS i samarbeid med flere kommuner og fylkeskommuner utviklet Utenfor-regnskapet, som viser hvor mye et samfunn kan spare på å forebygge.

Må vite hvem vi skal hjelpe

For kommuner og fylkeskommuner er Utenfor-regnskapet et nytt verktøy som gir dem mulighet til å gjøre nye prioriteringer og beslutninger lokalt. Det gjør det enklere å se budsjetter og sektorer på tvers og samlet – både internt i kommunene og mellom forvaltningsnivåer.

Utenfor-regnskapet er koblet mot målgrupper med høyere risiko enn gjennomsnittet for å havne i utenforskap, og viser hvordan kostnadene ved utenforskap fordeler seg på ulike forvaltningsnivåer og sektorer. Dette er gjort for å kunne hjelpe på rett tid og sted.

Vi skylder barn og unge å gjøre en skikkelig innsats for at de skal få gode liv i fremtiden.

Derfor har vi laget Utenfor-regnskapet.