Vi ønsket å tette skottene mellom systemet og de nyankomne familiene vi møtte, jobbe helhetlig og forebyggende

Saad Yusuf Hashi

Dypdykk om Utenfor-regnskapet under Arendalskonferansen

Utenfor-regnskapet er et verktøy utviklet av KS. Det viser hvor mye samfunnet potensielt kan spare på å forebygge fremfor å reparere. Dypdykket er et samarbeid mellom KS og Ferd Sosiale Entreprenører.

Noen ganger skjer det noe som gjør at historiene ender godt. Av og til kommer hjelpen i tide. Og noen ganger er det utenfor det etablerte at de lykkelig fortellingene skapes. Det skjer når noen tør å jobbe utradisjonelt, tråkke opp nye stier og våger å samarbeide på nye måter.

NAV Nordstrand og Atlas kompetanse tør.

Eget dypdykk om forebygging

For å hjelpe barn og unge før de havner utenfor og blir en del av det som ofte omtales som systemet, har NAV Nordstrand og Atlas samarbeidet. Og begge har en tydelig plan med arbeidet de gjør.

I vårt dypdykk 6. juni under Arendalskonferansen får du lære mer om tidlig innsats, Utenfor-regnskapet og om hvordan NAV Nordstrand og Atlas kompetanse jobber i forebyggingens tjeneste.

Vil forebygge utenforskap for neste generasjon

Bydel Nordstrand har 51 000 innbyggere og er på størrelse med en stor norsk kommune. Det er store ulikheter i befolkningen, og mange av familiene sliter med å få endene til å møtes. Det betyr barn som vokser opp i stramme økonomiske kår med de begrensninger det gir.

Nav Nordstrand er forankret i avdeling Velferd i bydel Nordstrand. Her er Ann Kristin Tveøy avdelingssjef, og hun er opptatt av at ikke utenforskap skal gå i arv.

- For å forhindre reproduksjon av sosial ulikhet er forebygging både et kostnadseffektivt virkemiddel og et mål i seg selv. Hos oss har vi et helhetlig syn på familien og et sterkt fokus på tidlig innsats som leksehjelp, foreldre veiledning, fritidsaktiviteter og nærmiljøarbeid. Gjennom det forebyggende samfunnsarbeidet øker vi sjansen for å unngå utenforskap for neste generasjon, sier Tveøy.

I Nordstrandsmodellen er utviklings- og innovasjonsarbeidet basert på målgruppenes behov. Alle ledd av virksomheten, både ledere, ansatte og brukere, er delaktig i utviklingsarbeidet. Tillitsledelse, utforsking av handlingsrommet og læring gjennom handling er kjernen i modellen.

Rom og tillit gir ansvar

Nordstrandsmodellen er forankret hos øverste leder i virksomheten og er et resultat av samskaping på tvers av de tradisjonelle samfunnsinndelingene. Ledelsen er handlings- og samarbeidsorientert og praktiserer tillitsledelse.

Det gir de ansatte rom for å finne de beste løsningene sammen med brukere.

- De ansatte får større eierskap til løsningene og utvikler prosjekt- og problemløsningsferdigheter. Det gjør dem også til bedre strateger for sine brukere som igjen styrker det forebyggende arbeidet, sier Tveøy.

Ved NAV Nordstrand utvikler ansatte mindre piloter og finner sammen med målgruppene ut hva som skal til.

- Behovet eller løsningsforslaget blir raskt diskutert med fag – eller avdelingsleder, som gir grønt lys til å teste ut piloten. Dette gjøres gjennom å gå rett til utprøving overfor en liten gruppe. Læring og justering skjer løpende. Det er altså svært kort vei fra ide til handling, forteller Tveøy. 

Å forebygge fremfor å reparere

- Vi har mange års erfaring fra arbeid i det offentlige og har sett at systemet ikke alltid evner å omstille seg raskt til nye utfordringer. Dermed oppstår situasjoner hvor man er nødt til å reparere etter at skaden er skjedd, forklarer Saad Yusuf Hashi i Atlas kompetanse.

Det var en del av motivasjonen for å starte Atlas.

- Vi ønsket å tette skottene mellom systemet og de nyankomne familiene vi møtte, jobbe helhetlig og forebyggende, sier Hashi.

I Atlas er de opptatt av tidlig innsats, av å ikke vente til skaden har skjedd.

Det kan dreie seg om færre omsorgsovertagelser fordi det settes inn riktig barnevernstiltak, eller om å forhindre frafall fra videregående skole fordi foreldre blir guidet i hvordan de kan følge opp barna sine allerede i grunnskolen.

- Høyt fravær i grunnskolen følges av frafall i videregående. Høyt fravær bringer med seg faglige problemer og i neste omgang en fallende opplevelse av mestring. Å motvirke frafall begynner altså i grunnskolen, påpeker Hashi.

Fjerner språkbarrieren

Rent konkret går Atlas kompetanse inn i familier og jobber forebyggende.

- Selv om mandatet er barnet, ser vi familien som en helhet. Vi ser store levekårsutfordringer som skaper ekstra belastning i disse familiene. Det kan være bosituasjon, arbeidsledighet eller helseutfordringer. Vi har som regel ukentlig veiledning, og vi kombinerer språk og fagkompetanse i arbeidet med familier med minoritetsbakgrunn.

Det gjør at foreldre lettere tar kontakt med Atlas, fordi språket ikke blir en barriere.

- Ved å komme inn tidlig og sørge for korrekt tiltak, bygger vi tillit og unngår at situasjonen utvikler seg, sier Hashi.

Det tjener alle på - både samfunn og enkeltfamiliene.

Tid og sted for dypdykket

Torsdag 6. juni kl 15:20 - 16:10

Store Torungen - Hovedscenen under Arendalskonferansen (i Arendal, selvsagt!)