KS' Partnerskap for radikal innovasjon

Lenkeblokk Icon KS' Partnerskap for radikal innovasjon

Hovedstyret i KS har vedtatt å videreføre programsatsingen KS’ Partnerskap for radikal innovasjon, PRI, i fem nye år. Formålet med programmet er å få til radikalt innovasjonsarbeid med utgangspunkt i kommunesektorens behov. I dette ligger et systemrettet innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte kommune alene og som krever samhandling på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

Kommunesektoren har behov for å møte samfunnsutfordringene med nye løsninger. KS har prioritert ungt utenforskap og konsekvensene av den demografiske utviklingen. Mindre justeringer innenfor dagens tjenesteleveranser holder ikke for å løse disse store samfunnsutfordringene. Dette ligger til grunn for at hovedstyret i KS over flere år har løftet fram behovet for en mer strukturert og samordnet satsing på innovasjon i møte med samfunnsutfordringene.

Lenkeblokk Icon Les mer om KS' Partnerskap for radikal innovasjon

En unik satsing

Nordlandsforskning som følgeforsker programmet, framhever at PRI viser felles retning på flere “missions», og at arbeidet i PRI ikke er overlappende med arbeid som organiseres i departement eller av andre, men tvert imot er komplementært.

Videre påpeker Nordlandsforskning at KS har kommet langt i å utvikle et relevant kunnskapsgrunnlag, utforme strategier og konkrete prosjekter for radikale innovasjoner i offentlig sektor, også mellom kommune og stat. De understreker betydningen av at programmet har en «sense of urgency» og adresserer utfordringer av stor viktighet nasjonalt.

"Vi tror at KS i kraft av å være kommunenes interesseorganisasjon også i framtida vil være unikt plassert når det gjelder radikale innovasjoner med utgangspunkt i relasjonen mellom kommune og resten av offentlig sektor. Dette arbeidet kan ikke overlates til enkeltkommuner", skriver Nordlandsforskning i underveisevalueringen.  

I en egen samarbeidsavtale med regjeringen om innovasjon og bærekraftsagendaen, er samarbeid med KS på dette området ett av fire prioriterte samarbeidstemaer.