Til hovedinnhold

Se opptak - Målrettede samfunnsoppdrag - må stå sammen om veivalgene

- Samfunnsoppdrag er et steg i riktig retning. Nå må vi snakke om hva som skal til for at denne måten å jobbe på faktisk bidrar til transformasjon, sa Gunn Marit Helgesen, KS' styreleder under konferansen "en scene for radikal innovasjon.

Foto: KS

Direktør for Oslo governance center, UNDP, Arvinn Gadgil, KS' styreleder Gunn Marit Helgesen, direktør for Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen og kommunedirektør i Larvik, Gro Herheim

Under konferansen "En scene for radikal innovasjon - når det løsner i møte med de store samfunnsutfordringene" ble både den demografiske utfordringen, demokratiets trusler og ungt utenforskap satt på dagsorden. KS' styreleder viste til noen tegn på positiv utvikling i sin åpningstale.

Les åpningstalen under og se konferansen i opptak via denne lenken.

"I fjor var overskriften: «Vi må endre måten vi endre Norge på». Overskriften står seg godt, men det skjer også mye i løpet av et år. Denne gangen våger vi å påstå at vi begynner å se at det er noe som løsner i møte med de store samfunnsutfordringene.

Fordi:
Regjeringen har satt målrettede samfunnsoppdrag – også kalt missions - på agendaen, helt i tråd med innspill fra KS.

Ett av de poengene jeg løftet frem i fjor er at vi må stå sammen om veivalgene. Systemet i offentlig sektor er preget av siloer i staten. Dette treffer kommunene. Ekspertlogikker drar i ulike retninger, vi har snevert tiltaksfokus og sektorvise kontrollregimer – som undergraver helhetlige tjenester. Samfunnsoppdrag er et steg i riktig retning. Nå må vi snakke om hva som skal til, for at denne måten å jobbe på faktisk bidrar til transformasjon - og til endringer som ivaretar barn og unge på en måte som gjør at INGEN faller utenfor.

En rekke utredninger og rapporter har bidratt til at demografiutfordringene er satt høyt oppe på agendaen. Blant annet Helsepersonellkommisjonen og Generalistkommuneutvalget må nevnes i denne sammenhengen. Fra å være noe fjernt der fremme, er behovet for kritisk personell og nye måter å levere tjenester på, nå noe «alle» snakker om. Å se det samme utfordringsbildet er et viktig steg på veien til endring. KS har mobilisert over tid for at dette skulle skje, blant annet gjennom KS Partnerskap for radikal innovasjon og Framtidsverktøyet 2040, som flere av dere kjenner. Men vi trenger også eksempler på gode løsninger, som viser hvordan velferd kan se ut i fremtiden. Samarbeidet med Posten, Tørn og Inn i jobb er  slike eksempler. Piloter som dette hjelper oss til å se hva vi faktisk kan få til, når vi samarbeider med «nye partnere» på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer, og tenker langt utenfor boksen.

Men selv om vi ser tegn til endring, må vi ikke glemme hvorfor vi er her i dag. Altfor mange barn og unge faller utenfor samfunnet vårt, og mange kommuner opplever allerede utfordringer med å levere gode helse- og omsorgstjenester. Denne utviklingen vil forsterke seg de neste 30 årene om vi ikke tar noen helt nødvendige grep nå. Vi har krig i Europa, klimaendringer som får praktiske konsekvenser også i Norge. Og vi har dyrtid. Alt dette bidrar til større ulikhet, polarisering, manglende tillit til systemene, politikerne og demokratiet vårt. Det er mye som står på spill. Jobben for 2040, for ikke å si 2050, har så vidt begynt. Selv om vi ser tegn til at det løsner, må vi fortsette å endre måten vi endrer Norge på!! 

I dag har vi satt fire sentrale temaer for “KS Partnerskap for radikal innovasjons” arbeid:

 • Verdens beste demokrati i møte med nye utfordringer –
 • Målrettede samfunnsoppdrag i norsk kontekst. Hvordan jobbes det, og hva skal til for at målrettede samfunnsoppdrag skal føre til transformasjon i norsk sammenheng?
 • Systemiske problemer er alles problemer
 • Fremtidsbilder som nøkkelen til endring"

Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS.

Programmet: 

Verdens beste demokrati i møte med nye utfordringer

Det å sikre velferd til alle som trenger det vil bli krevende fremover. Den demografiske utviklingen utfordrer både tjenestene, politikken og samfunnet som helhet. Vi lever i et samfunn med stadig økende forskjeller og hvor sosiale medier i stor grad «styrer» vår tilgang til informasjon. I tillegg er vi i en situasjon hvor demokratier er i tilbakegang internasjonalt. Årlig budsjettpraksis, medias økende pågåenhet og høye forventninger hos innbyggerne kompliserer bildet enda mer. I dette landskapet blir det krevende å ta politiske beslutninger som står seg over tid, noe som er nødvendig om vi skal møte demografiutfordringen på en konstruktiv måte.

 • «Demokratiets posisjon i verden i dag» ved Arvinn Gadgil, direktør ved UNDP Oslo Governance center (FN)
 •  Tilstandsanalysen av det norske demokratiet.Ved kommunal- og distriktsminister Sibjørn Gjelsvik

 • «Demokratiet sett fra kommunedirektørens ståsted - mellom barken og verden», ved Gro Herheim, kommunedirektør i Larvik kommune og medlem av strategisk når for innovasjon og forskning

Panelsamtale ledet av Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal rapport

 • Styreleder Gunn Marit Helgesen
 • André Støylen, Administrerende direktør Sparebankstiftelsen DNB
 • Gro Herheim, Kommunedirektør Larvik
 • Arvinn Gadgil, Direktør UNDP Oslo Governance center

Målrettede samfunnsoppdrag i norsk sammenheng 
Arbeidet med det målrettede samfunnsoppdraget for inkludering av barn og unge i utdanning, arbeid- og samfunnsliv startet våren 2023. Hvordan jobbes det og hva skal til for at målrettede samfunnsoppdrag skal føre til transformasjon i norsk sammenheng?

Med:

 • Emma Stenseth, departementsråd i Barne- og familiedeaprtementet
 • Gunnar Bovim, styreleder i Forskningsrådet
 • Anders Folmer Buhelt, Akademiet for Social Innovasjon
 • Kristin Weidemann Wieland, direktør for forskning, innovasjon og digitalisering
 • Kirsten Viga Skretting, KS Partnerskap for radikal innovasjon
 • Wenche Mobråten, Bufdir og medlem av operativ gruppe for målrettede samfunnsoppdrag
 • Gunnlaug Daugstad, Forskningsrådet og medlem av operativ gruppe for målrettede samfunnsoppdrag

Systemiske problemer er alles problem - Fra ungdom til ung voksen
Hvordan kan nye samspill og samskapte løsninger bedre overgangen fra ungdom til ung voksen?  
KS PRI og Dansk Design Center presenterer arbeidet i prosjektet fra Ungdom til ung voksen.  

Med blant annet:

 • «Ungdomsstemmen på alvor» ved Faiza Kassim, Faiza Warsame og Rozerin Fredriksen Herki, bydel Søndre Nordstrand, Oslo.
 • Kirsten Viga Skretting, KS og Anders Buur Erlendsson, Dansk Design Center

Fremtidsbilder - nøkkel til endring? 
Det å forestille seg fremtiden kan gi oss retning i samfunnsutviklingen.  Men hvordan jobber vi frem fremtidsbilder som ikke er begrenset av virkeligheten slik den fremstår i dag? Unesco snakker om forestillingsevne som en grunnleggende ferdighet på linje med å lese og skrive. Hva kan dette bety for oss og samfunnsutviklingen?

 • KS' arbeid med scenarioer. Ved Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør i KS
 • Future literacy som en grunnleggende ferdighet. Ved Ragnhild Nabben og Sveinung Sundfør Sivertsen fra Fremtenkt.

Panelsamtale:

 • Ingebjørg Harto, Direktør i Leverandørutviklingsprogrammet (LUP) 
 • Sara Striegler, Director of social trasition Dansk Design center 
 • Morten Wolden, leder for KS' strategiske råd for innovasjon og forskning
 • Monica Fossnes Petersson, avdelingsdirektør for innovasjon og innsikt, KS

KONTAKT