Holdningsendring og bygge ned barrierer mellom sektorer

Fra grupparbedeidet: Hva skal til?

Tema er også om velferd i større grad kan bli en fellesoppgave der flere aktører tar del i velferdsutviklingen.

Diskusjonene foregår i regi av KS’ partnerskap for radikal innovasjon og vil fortsette utover våren i ulike konstellasjoner.

For å møte morgendagens velferdsbehov må vi tenke nytt om hvordan vi skaper velferd i samfunnet vårt. Hvordan kan vi for eksempel utnytte ressursene som finnes tilgjengelig på nye og bærekraftige måter? Kan vi tenke nytt om roller, oppgaver og ansvar? Kan aktører fra næringslivet, ideelle/frivillige organisasjoner og sivilsamfunn involveres på nye måter i velferds- og lokalsamfunnsutviklingen?

Dette var temaer som ble fremhevet under arbeidssamlingen.

Deltakere

Kommuner: Bjerkreim, Rendalen, Oslo, Tinn, Kinn, Halden, Lørenskog og Ålesund

Frivillighet: Norges frivillighetsentraler

Interesseorg: FFO, Pårørendealliansen, Kreftforeningen Fysioterapiforbundet, Ergoterapeutene, LO, NHO

Næringsliv: NyBy, Posten Norge,

Akademia: UIS, UIN, Nordlandsforskning, NTNU, Forskningsrådet

Stat: Kommunal- og distriktsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Kommunalbanken.

 

Markant endring

I løpet av de neste tiårene vil befolkningssammensetningen endre seg markant. Flere eldre, færre nyfødte, færre yrkesaktive og økt utenforskap utfordrer dagens velferdsmodell.  Disse endringene påvirker kommunene, flere opplever allerede økt press på kommuneøkonomien. Dagens velferdsmodell er ikke bærekraftig, verken menneskelig eller økonomisk.

360 grader

Workshopen samlet mange aktører. Motivasjonen for å delta er delte, men alle har behovet for å spre erkjennelsen om at velferden må utvikles på andre måter i 2040 enn i dag. Vi har verken folk eller penger til å fortsette å levere helse- og omsorgstjenester på samme måte som i dag, i årene som kommer.

Grep som alderdomsplanlegging, å utnytte eldrekraften, å se på alle mennesker som en ressurs, utforske og synliggjøre mulighetsrommet – ikke svartmale, nevnes som virkemidler. Samtidig nevnes mindre detaljstyring av kommunesektoren og behovet for å øke kommunens handlingsrom for å frigjøre kapasitet for å finne de gode løsningene lokalt og bygge kapasitet.

Deltakere under digital workshop: Hvordan skape velferd mot 2040?

Veien videre

PRI jobber med prosjektet «Velferd er en fellesoppgave». Målsettingene med prosjektet er å utforske nye måter å skape velferd på, mobilisere ressursene som finnes i samfunnet, og legge til rette for verdiskaping på nye og positive måter. Som en del av dette arbeidet, skal PRI  utvikle fremtidsscenarier, og utforsker hvordan ulike lokale «velferdsmodeller» kan se ut for å møte demografiutfordringene. Formålet er å identifisere drivere, og utvikle ulike scenarier for fremtiden.

Scenariene gir grunnlag for å teste og utvikle strategier, som blant annet kan sette oss på sporet av helt nye strategiske alternativer som møter de utfordringene Norge allerede ser konturene av. Dette arbeidet vil også benyttes til å utvikle et tydeligere målbilde og rammeverk for prosjektet videre.