Framtidsverktøyet 2040

Foto: Kirill Balobanov Unsplash

Se Framtidsverktøyet 2040

Lenkeblokk Icon Se scenarier for din kommune

Flere eldre og færre borgere i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot byene og trangere økonomiske forhold, vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, inntektsgrunnlaget, tilgangen på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet. I prosjektet 2040 begynner nå vil vi blant annet øke vår kollektive bevissthet om den demografiske utviklingen. 

En utfordring for hele nasjonen

Utviklingstrekkene vil treffe ulikt i den enkelte kommune. Forholdene er avhengig av blant annet næringsstruktur, størrelse, sentralitet og flyttestrømmer. Men selv om utfordringene treffer ulikt, vil de likevel treffe oss alle.

Dette er problemstillingene våre

Vi har identifisert tre problemstillinger i 2040 begynner nå. Dette er problemstillingene vi arbeider utfra:

  1. Hvordan sikrer vi at kommunene har tilstrekkelig kunnskap om og oppmerksomhet rettet mot konsekvensene av den demografiske utviklingen? Er vi i stand til å føre en fremtidsrettet politikk?
  2. Hvordan kan vi – gjennom ny bruk og fremstilling av kunnskap – øke interessen og synliggjøre mulighetsrommet for lokalsamfunnsutvikling blant aktørene i samfunnet?
  3. Hvordan gjør vi kunnskap om den demografiske utviklingen relevant på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå?

Dette er hovedmålene våre

Vi har satt fire mål for arbeidet med 2040 begynner nå. Med bakgrunn i det demografiske utfordringsbildet og problemstillingene ovenfor skal vi:

  1. samle inn og tilgjengeliggjøre kunnskap om den demografiske utviklingen på nye måter – for å skape bevissthet og engasjement
  2. gjøre det enklere for kommunene å planlegge og gjennomføre nødvendige endringer for å løse utfordringene knyttet til den demografiske utviklingen
  3. mobilisere til handling og endring gjennom diskusjon og debatt nasjonalt, regionalt og lokalt
  4. rigge oss for fremtiden på nye måter gjennom økt bevissthet om den demografiske utviklingen

Det er nå vi kan finne løsningen

Uten nye måter å gi trygghet, verdighet, fellesskap og nødvendige helsetjenester på kan vi i verste fall snakke om «den kommunale kollaps». Det skal vi unngå.