Velferdsteknologi bidrar også til at barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser er aktive deltakere i et digitalt samfunn.

Bruk av velferdsteknologi betyr helhetlig fokus på barnets hverdag, hele døgnet, hele uka og hele livsløpet. Dette forutsetter et tverrsektorielt samarbeid mellom helsepersonell, ansatte på skole og teknisk personell i kommunen. Kvikk-guiden gir praktisk veiledning til aktiviteter og vurderinger som er nødvendig ved utprøving og innføring av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Guiden er utarbeidet i regi av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og bygger på KS sitt Veikart for tjenesteinnovasjon og andre Kvikk-guider innenfor samme tematikk.

Lenkeblokk Icon Kvikk-guide for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Kontinuerlig forankring sikrer eierskap og engasjement

God brukerinvolvering gjennom hele prosjektforløpet sikrer at tjenestene som tilbys møter behovene til barn og familier. Erfaring viser at tett brukerinvolvering er viktig for å skape interesse og motivasjon hos barn og deres familie slik at teknologien brukes i hverdagen og ikke ligger på en hylle.

Videre er det viktig med god forankring blant ansatte i kommunen. Gjensidig forståelse for hverandres faglige perspektiv, arbeidshverdag og tilgjengelig ressurser er nyttig for å dele erfaringer blant ulike tjenesteytere. Ledere må sette mål for tjenesten og hvilke gevinster man ønsker å oppnå med velferdsteknologi til barn og unge med nedsatt funksjonsevne. Ledere har et særskilt ansvar for å følge opp prosjektets resultater.

Erfaringer fra andre kommuner gir inspirasjon

En viktig kilde til informasjon og inspirasjon er erfaringer fra andre kommuner. Gjennom Kvikk-guiden lenkes det til eksempler fra andre kommuner, samt relevante ressurser. Det oppfordres til å lese igjennom eksemplene for å tilegne seg en god forståelse av mulighetsrommet for velferdsteknologi.

Videre anbefales det å etablere et tett samarbeid med andre velferdsteknologiprosjekter i kommunen, som innføringsprosjekt for trygghet- og mestringsteknologi i helse og omsorg.

Som en del av det Nasjonale velferdsteknologiprogrammet har Nasjonalt senter for e-helseforskning utført forskning knyttet til utprøvingsprosjekter for velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser. Forskningen gir en god forståelse av utfordringsbildet, mulighetsrommet, gevinstpotensialet, samt tekniske og organisatoriske forutsetninger for å lykkes med implementering av velferdsteknologien. Publikasjonene ligger samlet på Helsedirektoratets nettsider.