Slik sett handler gevinstrealisering om å sørge for at de målene som er satt for et prosjekt eller et endringsarbeid  faktisk blir nådd. Det krever et helhetlig og systematisk arbeid som starter allerede før beslutningen om å sette i gang endringsprosessene tas.

En gevinstrealiseringsprosess starter med at dere identifiserer og vurderer hvilke gevinster det er realistisk å hente ut. For å vurdere gevinster er det viktig å kartlegge hvordan det jobbes i dag, og hvordan dere ønsker å jobbe framover. Det må gjøres en vurdering av hvilke forutsetninger som må være til stede for at endringene skal skje, og planlegges for hvordan gevinstene faktisk skal hentes ut. 

I Veikart for tjenesteinnovasjon opererer vi med tre typer gevinster:

  1. Unngåtte kostnader
  2. Spart tid
  3. Økt kvalitet

Les mer om gevinstrealisering i verktøyet gevinstrealisering.

Lenkeblokk Icon Tilbake til hovedsiden