Forankringsarbeid er ikke noe som gjøres en gang for alle, det må kontinuerlig vedlikeholdes og justeres underveis. Det starter med å identifisere hvem som blir berørt av endringene som skal skje. Når dette er gjort må dere planlegge for hvordan viktige aktører blir involvert og aktivisert slik at de føler eierskap til planene.  Alle berørte må bli godt informert, engasjert og motivert. Vi vet at endringsprosesser ofte feiler fordi forankringsarbeid og opplæring ikke er godt nok planlagt og gjennomført. 

Forankringsarbeidet må gjøres kontinuerlig for å sikre at aktører som er viktige for å gjennomføre endringene er involvert og engasjert. Det er viktig å huske at forankring først skjer når ansatte og de som mottar tjenestene føler motivasjon for å endre på dagens handlinger og arbeidsmåter. Dette skjer gradvis, og det kan komme motstand underveis.

Endringsprosesser handler om å jobbe med mennesker. En inspirerende visjon, tydelige mål og forståelse for hvorfor vi endrer, er viktig for å skape motivasjon.

Lenkeblokk Icon Tilbake til hovedsiden