Forankring

Forankring skjer ikke bare gjennom utsendelse av informasjon. Det er viktig å ta fysiske møter med berørte parter på alle nivåer, etablere en god dialog fra starten av arbeidet, og være aktiv med forankring hele veien.

 • 1. Definere problem og sette mål

  Første steg i prosessen er å beskrive utfordringsbildet gjennom problemdefinisjon og mål for initiativet. Sørg for at disse er i tråd med kommunens strategier og handlingsplaner.

  Lag en presentasjon som oppsummerer problemdefinisjon og mål som kan brukes for å engasjere og forankre prosjektet blant ledere og ansatte. Bruk gjerne bilder og sitater fra brukere og ansatte, samt tall og statistikk for å gjøre presentasjonen visuell og inspirerende.

 • 2. Utforske gevinster

  Gjør tidlige vurderinger av hvor i tjenesten det er størst potensial for gevinstuttak på kort og lang sikt.

  Gevinster er verdier og positive effekter som oppnås ved å implementere nye løsninger i drift. Disse kan måles gjennom:

  1. Unngåtte kostnader
  2. Spart tid
  3. Økt kvalitet

  Bli kjent med gevinstrealiseringsverktøyet. Dette verktøyet skal være levende gjennom hele prosessen i kartlegging, planlegging, oppfølging og realisering av gevinster.

  Innovasjonseksempel

  Træna kommune: Tenk Træna

  Træna kommune skaper samhandling mellom næring og innbyggere gjennom innovative prosjekter basert på lokal kunnskap og som bidrar til å tiltrekke folk til Træna. Gjennom «Tenk Træna» vant de innovasjonsprisen i 2018. 

  Les mer her
 • 3. Bygg riktig team

  Bygg et tverrfaglig team som støtter innovasjonsarbeidet og sikrer kvalitet og fremdrift. Inkluder deltakere fra relevante enheter og skap møteplasser som tilrettelegger for godt samarbeid. Finn pådrivere som kan støtte og utfylle hverandre, og skap en felles forståelse av hva kommunen ønsker å oppnå.

 • 4. Kartlegg interessenter og planlegg forankring

  Identifiser hvilke mennesker som berøres av det videre arbeidet. Ta dere tid til å vurdere alle grupper av interessenter blant brukere, pårørende, ansatte og andre aktører. Beskriv hvordan de ulike partene berøres, hvilken holdning dere tror de har til arbeidet, og hvordan de skal involveres.

  I større prosjekter kan det lønne seg å etablere en rådgivningsgruppe bestående av berørte parter for å sikre nødvendig involvering og eierskap. Bruk forankringsverktøyet i dette arbeidet, og hold det oppdatert gjennom alle faser.

 • 5. Kartlegg relevante prosjekter

  Undersøk om andre kommuner, statlige etater eller private aktører jobber med problemene dere skal løse. Tenk gjennom hvordan dere kan bygge på det arbeidet andre gjør, og samkjør planene med de andre prosjektene der det er hensiktsmessig.

Relevante verktøy:

Lenkeblokk Icon Prosjektpresentasjon Lenkeblokk Icon Gevinstrealisering Lenkeblokk Icon Forankringsverktøy Lenkeblokk Icon Planleggingsverktøy