Vi har ennå ikke funnet de beste løsningene når det handler om klima og miljø, integrering, utenforskap og andre komplekse samfunnsutfordringer. Samtidig peker Regjeringens perspektivmelding fra 2017 på utfordringer for norsk økonomi og velferdsordningene frem i tid. Kommunesektoren må forberede seg på å løse flere oppgaver med mindre ressurser. Derfor er det et stort behov for å utvikle nye løsninger, og dele erfaringer på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer.

KS Innovasjonsbarometer viser at rådmenn og ledere av kommunale virksomheter i hele landet satser strategisk på innovasjon fordi noen av samfunnsutfordringene vi står overfor krever nye løsninger. Det nye handler ikke bare om hvor raskt og billig en tjeneste kan produseres og leveres, men vel så mye om å møte behov mer treffsikkert, og å utvikle innovative løsninger sammen med innbyggere, næringsliv, sivilsamfunn og frivillige. Resultatene i barometeret viser at en innovativ kommunal sektor gir bedre kvalitet, større medarbeidertilfredshet og økt effektivitet.

Innovasjon er gjennomført forandring
Det overordnede målet med alt endringsarbeid er å skape større verdier med de ressursene man har. KS` utgangspunkt er at innovasjoner ikke er gode ideer, men gjennomført forandring. Innovasjon er noe som faktisk gjør en forskjell i form av ny praksis, en ny tjeneste eller nye former for samarbeid.

Når vi setter innovasjon på dagsorden blant våre medlemmer og i møte med våre omgivelser tar vi utgangspunkt i de kjente utfordringene kommunesektoren står overfor. Våre medlemmer rapporterer om stigende forventninger og ambisjoner på den ene siden, og knappe ressurser (økonomi, tid, kompetanse) på den andre.

KS skal styrke rammebetingelsene for innovasjon i kommunal sektor, og bidra til at våre medlemmene evner å utløse egen innovasjonskraft.