InnoMed er et nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon i helsesektoren. InnoMed skal spre kompetanse om tjenesteinnovasjon på tvers av helsetjenestene. Kommuner og helseforetak kan søke om prosessveiledning fra Innomed. Det må være samarbeidsprosjekter mellom kommuner og helseforetak. Prosjekter som faller inn under InnoMeds strategiske satsingsområder blir prioritert. Prioriterte områder er innovasjonsprosjekter på tvers av kommuner og helseforetak med mål om økt pasientsikkerhet, bedre samhandling, økonomisk bærekraft og økt kapasitet i tjenesten. Det er en forutsetning at prosjektets tematikk har relevans for andre kommuner og helseforetak.

Nasjonalt kompetansenettverk for behovsdrevet innovasjon

InnoMed eies og styres av de fire regionale helseforetakene og KS. I et typisk InnoMed-prosjekt bistår rådgivere med kartlegging av behov og involverte interessenter, forankring av prosjektet i og mellom organisasjoner, utvikling og implementering av tjenester og gevinstrealisering.

I 2024 er det tre søknadsfrister til rådgivning fra InnoMed, disse blir i februar, mai og i september.

Første søknadsfrist er 21. februar, tildeling og kunngjøring skjer i uke 12. Søknadsskjemaet er tilgjengelig på nettsiden til Innomed. Der ligger også oppdatert informasjon om søknadsprosessen.

Lenkeblokk Icon Søk Innomed via nettsidene deres her