For første gang er det kartlagt i hvilken grad lokalpolitikere bidrar når offentlig sektor skal finne nye løsninger på samfunnsutfordringer. Undersøkelsen ble sendt til 439 ordførere og fylkesordførere som var folkevalgt i perioden 2015 til 2019. Av disse har 139 svart på undersøkelsen.

Lenkeblokk Icon Politisk innovasjonsbarometer 2020

- Politikerne har en viktig rolle når offentlig sektor skal finne nye løsninger, og bevisstheten omkring dette er stor, viser vår undersøkelse. Over åtti prosent svarer at de har en plan eller jobber med innovasjoner. Flere oppgir at de er med på å utvikle nye løsninger sammen med innbygger og næringsliv for å skape bærekraftige byer og tettsteder, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Lokalpolitikere er innovative

Undersøkelsen viser at lokalpolitikere er bevisste på at kommuner og fylkeskommuner kan og bør spille en hovedrolle i moderniseringen av offentlig sektor. De aller fleste som har en strategi for innovasjonsarbeidet, har en politisk vedtatt strategi.  87 prosent av kommunestyrer og fylkesting har tatt initiativ til innovasjon. Det dreier seg om å finne nye løsninger innenfor helse og omsorg, men også oppvekst, skole og teknisk sektor er prioritert.

Er i gangsettere

Nesten åtti prosent av ordførerne mener at politikernes oppgave primært er å være igangsettere av kommunale innovasjoner, og de aller fleste mener at administrasjonen legger til rette for politisk initiert innovasjon. Et stort flertall er enig i at politikerne etterspør resultater etter innføring av nye løsninger, og i de fleste kommuner og fylkeskommuner følger politikerne innovasjonsprosjektene helt ut i drift.

Trenger mer kunnskap

70 prosent svarer at de ikke har tilstrekkelig kunnskap til å ta initiativ til innovasjon i kommunen eller fylkeskommunen. Her er kommunestørrelse avgjørende for svarene. 80 prosent av ordførerne i de minste kommunene, som tilsvarer inntil 3000 innbyggere, svarer at de ikke har tilstrekkelig kunnskap, mot 59 prosent i de største kommunene.

- Dette er et signal om at lokalpolitikere har behov for stadig å utvikle seg i denne rollen, og her kan KS være en medspiller. I dag tilbyr KS blant annet en egen dag om innovasjon i forbindelse med Folkevalgtprogrammet, sier Helgesen.

Statlige krav er en hemmer

I undersøkelsen kommer det også frem at 47 prosent av ordførerne mener at lover og nasjonalt fastsatte krav er en sentral barriere og hemmer for innovasjon. Nær sagt alle ordførerne oppgir at arbeidet med innovasjon blir finansiert med egne driftsmidler.

I tillegg viser undersøkelse at begrensede økonomiske ressurser er den faktoren som oftest nevnes som en hemmer i arbeidet med innovasjon i kommunen og fylkeskommunen.

Lenkeblokk Icon Innovasjonsbarometeret 2018