Vi må ta noen store grep nå, realisere et taktskifte i innovasjonsarbeidet, og gi offentlig sektor større handlingsrom for innovasjon.

Bjørn Arild Gram

- Regjeringen svarer ikke med tiltak og virkemidler i en skala som setter offentlig sektor, og særlig kommunal sektor, i en bedre posisjon til å møte samfunnsutfordringene. Dette er meldingens største svakhet. Vi står fortsatt i en langvarig pandemi ingen hadde sett for seg for ett år siden, i tillegg til de mange utfordringene som samfunnet ellers står overfor. Disse utfordringene kan ikke løses ved å gjøre litt mer av det samme. Vi må ta noen store grep nå, realisere et taktskifte i innovasjonsarbeidet, og gi offentlig sektor større handlingsrom for innovasjon. Dagens innstramminger er en understrekning av at vi må tenke helt nytt, sier Bjørn Arild Gram.

I høringen av Stortingsmelding 30 "En innovativ offentlig sektor"  understreket Bjørn Arild Gram at kommunal sektor trenger nye og flere virkemidler, mer kunnskapsutvikling, risikoavlastning, implementering- og metodestøtte og styrkede muligheter for samspill med innbyggere, frivillig sektor og næringslivnæringslivet  - som i sum kan bidra til et taktskifte i omstillingene.

Lenkeblokk Icon Les høringssvaret fra KS til Stortinget om innovasjonsmeldingen her

Konkrete tiltak

KS foreslår flere tiltak for å utnytte innovasjonskraften i kommunene:

• Regjeringens mål om å redusere statlig detaljstyring må følges opp gjennom færre normer, reguleringer og rettighetsfestinger fordi de låser inne gårsdagens måter å jobbe på.

• Offensiv ordning for eksperimentering som gir nye løsninger. KS mener at det er viktig å etablere en organisert ordning og viser til Danmark der ordningen med frikommuner har vært prøvd en stund.

• Tettere sammenheng mellom forsknings- og innovasjonspolitikken i offentlig sektor. Samarbeidet mellom forskningsmiljøer og kommuner må styrkes, og forskningsinnsatsen i, for og med kommunene økes kraftig. Det trengs også strukturelle grep for å styrke kommunal sektors bestillerrolle, samordne behov og koordinere forskningsinnsatsen for kommunal sektor.
• Innkjøpsmakten i kommunene gir innovasjon. Kommunal sektor handler for nesten 600 milliarder kroner i året – denne makten må strategisk forsterkes, ikke reduseres ved å legge tiltak inn på direktoratsnivå.
• Det foreslåtte programmet for innovasjonskjøp fra oppstartsselskaper, StartOFF, er positivt. KS understreker at dette må organiseres slik at det vellykkede leverandørutviklingsprogrammet, LUP, blir gitt en sterkere rolle, heller enn å kanalisere millionene inn i oppbyggingen av statlige direktorat. KS foreslår dette i et notat til Kommunalkomiteen vedrørende statsbudsjettet.
• Stat og kommune må samarbeide både om innovasjonsmeldingen, oppfølgingen av FNs bærekraftsmål og i programmet for radikal innovasjon der KS inviterer staten med i partnerskapet.

Kommunal- og forvaltningskomiteen skal avgi sin innstilling innen 21. januar 2021.