Medarbeiderne har en helt spesiell positiv rolle når det gjelder å sette i gang og gjennomføre innovasjon i kommunal sektor. Resultatene i Innovasjonsbarometeret viser at medarbeiderne spiller en nøkkelrolle for at nye løsninger settes i gang, gjennomføres og skaper verdi. Kommunale ledere er også viktige. De er kilde til inspirasjon, og er ikke overraskende viktige for å prioritere ressurser til innovasjonsarbeid, og gi rom for å prøve ut nye løsninger.

I undersøkelsen har vi spurt om hvem eller hva som primært førte til at den nyeste innovasjonen i virksomheten ble hhv. igangsatt og gjennomført. Det var mulig å krysse av for tre svar, alternativene var blant annet ledere, tjenestemottakere/innbyggere, medarbeidere, private virksomheter, politisk ledelse, frivillige organisasjoner, utdannings- eller forskningsinstitusjoner. 


Hele 88 % svarer at det er medarbeiderne som enten setter i gang eller gjennomfører den nyeste innovasjonen. Medarbeidernes medvirkning og internt samarbeid på arbeidsplassen er de faktorene som i aller størst grad bidrar til innovasjon. Organisasjonskultur spiller en svært viktig rolle: Risikovillighet, åpenhet, anerkjennelse og samarbeid gir flere nye løsninger.

Et viktig funn

Medarbeidernes nøkkelrolle i innovasjonsarbeidet er et viktig funn fordi det viser at innovasjon i kommunal sektor ikke er avhengig av eksperter eller ildsjeler alene. Kommunesektoren har ressursene de trenger for å sette i gang og gjennomføre innovasjonsprosesser. En viktig oppgave for kommunale ledere er derfor å etterspørre nye løsninger fra medarbeiderne. Det må gis rom for for å prøve og feile, og bygges organisasjonskulturer der nye løsninger er etterspurt og ønsket.

Resultatene i Innovasjonsbarometeret viser også at virksomheter som lar medarbeidere jobbe innovativt oppnår større medarbeidertilfredshet, og høyere kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen.

FoU-miljøer og frivillige organisasjoner deltar sjeldent ved igangsetting av innovasjoner

Litt overraskende viser resultatene at private virksomheter, forsknings- og utviklingsmiljøer og frivillige organisasjoner sjeldent deltar ved igangsetting av innovasjonsprosesser i kommuner og fylkeskommuner. Det er aktører, prosesser og strategier i egen organisasjon som er viktigst når man setter i gang. Likevel er det ofte slik at prosessene gjennomføres i samspill mellom egen organisasjon og eksterne aktører.


Resultatene viser at større virksomheter har lettere for å sette i gang innovasjoner enn virksomheter med færre ansatte. Da er det heller ikke overraskende at eksterne aktører utenfor virksomheten oftere er involvert ved igangsetting av innovasjon i små og mindre sentrale kommuner.


Når kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal skape noe nytt er samarbeid med aktører utenfor arbeidsplassen sentralt. Ofte er det ikke mulig å finne nye løsninger på komplekse problemer uten å få inn erfaringer og perspektiver fra utenfor egen organisasjon.

Samarbeid gir felles læringsprosesser, og nye perspektiver på hva som egentlig er problemet som skal løses. Ikke minst gjelder dette samarbeid med tjenestemottakerne. I undersøkelsen har vi spurt om hvilke aktører virksomheten har samarbeidet med ved igangsetting og gjennomføring av den nyeste innovasjonen. Flere svar var mulige.


De mest vanlige aktørene å samarbeide med er:

  • (fylkes)kommunale arbeidsplasser utenfor egen (fylkes)kommune
  • arbeidstakerorganisasjoner og tillitsvalgte
  • private virksomheter
  • utdannings- og forskningsinstitusjoner
  • tjenestemottakere/innbyggere

Det er mer kommunalt samarbeid om innovasjon innenfor oppvekst og utdanning enn i helse- og omsorgssektoren. Seks av ti grunnskoler og barnehager har kommunalt samarbeid i innovasjonsprosesser, mot fire av ti alders- og sykehjem og videregående skoler. Kun 3 % har samarbeid om innovasjon med frivillige organisasjoner og foreninger.

Resultatene viser at det er mest samarbeid om innovasjon i mellomstore og middels sentrale kommuner. Over halvparten av virksomhetene innenfor de to sektorene vi har undersøkt har samarbeid om innovasjon med andre virksomheter i egen (fylkes)kommune.

Til sammen har seks av ti eksternt samarbeid i innovasjonsprosesser. Samarbeid med offentlige virksomheter utenfor egen (fylkes)kommune henger sammen med større sannsynlighet for at de nye løsningene gir bedre kvalitet i tjenesteytingen.

Sammenligning med Danmark
I det danske Innovationsbarometer fra 2015 fremkom det at 79 % av offentlige innovasjoner skjer i samarbeid med én eller flere aktører utenfor virksomheten. 59 % samarbeidet med eksterne aktører utenfor egen kommune, region eller departement. Disse funnene er i tråd med funnene i det norske innovasjonsbarometeret.