Det er første gang KS tar initiativ til et politisk innovasjonsbarometer. En slik undersøkelse er heller ikke gjennomført i noen av våre nordiske naboland. I tillegg skal innovasjonsbarometeret 2020 sendes til et representativt utvalg av ledere i kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

Politisk innovasjonsbarometer

Innovasjonsbarometeret fra 2018 viste at kun ti prosent av virksomhetslederne mente at politisk ledelse  var en viktig årsak til deres innovasjonsaktivitet. Også rådmennene oppga politisk ledelse som en mindre viktig pådriver for endringsarbeidet i egen kommune.

Lenkeblokk Icon Interessante funn og ny kunnskap i Innovasjonsbarometeret 2018

- Lokalpolitikerne er viktige fordi de kan bidra til å styrke og fornye lokaldemokratiet. Det trenger vi for å få økt legitimitet for vanskelige prioriteringer og nødvendige endringer fremover. Vi tror derfor det er nyttig å kartlegge hvilken rolle lokalpolitikerne tar i kommunale innovasjonsprosesser, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Hvorfor nytt Innovasjonsbarometer nå?

Det har gått to år siden KS lanserte Innovasjonsbarometeret, og mye har skjedd siden den gang. Kommunesektoren er i stadig endring, og kommuner og fylkeskommuner prøver ut nye måter å møte samfunnsutfordringene på. Innovasjonsbarometeret 2020 skal i tillegg til lokalpolitikere, sendes til et representativt utvalg av ledere i kommunale og fylkeskommunale virksomheter.

- En ny undersøkelse vil gi oss muligheter til å sammenligne resultater over tid. Vi ønsker også å utvide undersøkelsen til flere sektorer enn helse og omsorg og oppvekst og utdanning. Blant annet teknisk sektor, kultur og sosiale tjenester, sier Helgesen.

Det er Analysebyrået Ipsos som gjennomfører undersøkelsen på vegne av KS.

Innovasjonsbarometeret løfter kommunesektoren

Norges første Innovasjonsbarometer for kommunal sektor ble lansert av KS i februar 2018. Det ga helt ny informasjon om innovasjon i kommunal sektor. Resultatene bidro til å drepe en del seiglivede myter om en traust kommunesektor, og ikke minst viste resultatene hvor stor vilje og evne det er til å gjøre endringer i kommuner og fylkeskommuner

Resultatene fra 2018 viser at hele 3 av 4 virksomheter i kommunal sektor er innovative. Det er ikke er store forskjeller mellom landsdelene, innovasjon foregår i stor stil over hele landet.