Hva må gjøres i praksis?
For å lykkes med innovasjons- og endringsprosesser er det nødvendig å jobbe systematisk med forankring og læring. Gevinstrealisering handler om å sørge for at de gevinstene som var forventet av et prosjekt faktisk blir realisert. Det krever et helhetlig og systematisk arbeid som starter allerede før beslutningen om å sette i gang endringsprosessene tas.

Det første steget kalles ofte gevinstkartlegging, og handler om å identifisere og vurdere gevinster som forventes å følge av de endringene man ønsker å gjennomføre. For å vurdere gevinster er det viktig å kartlegge hvordan det jobbes i dag, og hvordan dere ønsker å jobbe fremover. Det må gjøres en vurdering av hvilke forutsetninger som må være til stede for at endringene skal skje, og hvilke gevinster som er realistiske å hente ut.

Gevinstrealisering
Det neste steget handler om å planlegge for hvordan en faktisk skal hente ut gevinster av endringsprosessene. Det omfatter gjerne en interessentanalyse, en gevinstrealiseringsplan og en nullpunktsmåling. Interessentanalysen kartlegger alle berørte aktører, og beskriver blant annet hvilken rolle de har i endringsprosessene, og hvordan de blir berørt av endringene.

Beskrivelse av tiltakets gevinster
En gevinstrealiseringsplan er en operativ handlingsplan til bruk i oppfølgingen av prosjektet og realisering av ønskede gevinster. Planen må blant annet beskrive tiltakets gevinster og hvilke forutsetninger som må være til stede for å realisere dem. Det er viktig å få forståelse for sammenhengen mellom mål og gevinster, og forutsetningene som ligger til grunn. En god gevinstrealiseringsplan forplikter og motiverer ledelse og organisasjon i arbeidet med å realisere gevinster av endringsprosesser. Den bør virke som et levende arbeidsverktøy med muligheter til å oppdatere og justere underveis.

Hva er nullpunktet?  
For å måle gevinster er det nødvendig å vite hvor man starter fra. Nullpunktsmålinger skal gi en oversikt over dagens situasjon – før man setter i gang endringene. Målingen kan være basert på registerdata, innbyggerundersøkelser, undersøkelser blant ansatte eller andre datakilder. 

Resultatene av nullpunktsmålingene brukes deretter som sammenligningsgrunnlag for å vurdere hvor store gevinster prosjektet eller tiltaket har gitt.