Kommunene har spilt inn forslag til tema for forsøk til KS, som har videreformidlet dette til Kommunal- og distrikts departementet.  Departementet har signalisert at en invitasjon til kommuner og fylkeskommuner om å delta i en nasjonal forsøksordning, vil komme i mai.

- KS ser fram til å samarbeide med regjeringen om forsøksordningen.  Samtidig er dette bare et første skritt på veien mot større handlingsrom, og mer frihet lokalt. Dagens forsøkslov er ikke tilstrekkelig for å få til nødvendige endringer i offentlig sektor. Det er for sterke begrensninger i hvilke forsøk som kan godkjennes, sier Gunn Marit Helgesen.

KS mener derfor det bør utarbeides et nytt juridisk rammeverk med utvidede muligheter for forsøk og eksperimentering, utover rammene i dagens forsøkslovgivning.

Inviterer i mai

Forsøk og eksperimentering kan bli en viktig driver for innovasjon i offentlig sektor fremover.

- En nasjonal ordning for forsøk, slik de har hatt i Danmark i mange år, kan bli en energiboost for kommuner og fylkeskommuner. Kommunesektoren er i praksis så regelstyrt og gjennomregulert, at muligheten til å prøve ut nye løsninger er svært begrenset, mener Helgesen. Forsøksordningen er et viktig skritt på veien for å utfordre veksten i den statlige styringen av kommunesektoren.

Har spilt inn tema for forsøk

Forsøksordningen skal sannsynligvis ha en tematisk innretning. Kommuner og fylkeskommuner har foreslått hvilke områder det er særlig viktig å ha forsøk innenfor. Innspillene er videreformidlet departementene av KS. Eksempler på innspill er forsøk med mer fleksible bemanningsnormer, forsøk med økt adgang for kommunene til å regulere gjennom planbestemmelser, og økte muligheter for å dele informasjon mellom ulike tjenesteområder for å bedre ivareta innbyggernes behov.

- Det er viktig at forsøksordningen legger til rette for samarbeid og læring mellom kommunene som deltar, mener Gunn Marit Helgesen. I tillegg til rådgivning og veiledning underveis, vil det være behov for stimuleringsmidler til kommunene som deltar.  KS forventer at regjeringen legger opp til en bred og samlet ekstern evaluering, både med tanke på prosess, resultater og overførbarhet.