En forsøkskommune får mulighet til å teste ut nye måter å løse oppgaver på gjennom fritak fra regelverk. De som søker får veiledning fra departementene, og hjelp med å tolke aktuelt regelverk. Når ordningen er i gang, kan kommunene delta i et opplegg for lærings- og erfaringsutveksling. De blir også del av et evalueringsopplegg, der planen er å evaluere både de enkelte forsøkene og selve ordningen. Kommuner og fylkeskommuner kan søke sammen med flere. Ordningen omfatter også statlig forvaltning.

- Forsøk i offentlig sektor er redskap for politikkutvikling og nytenkning. Det er avgjørende med tverrdepartemental politisk vilje til å prøve ut nye, mer sammenhengende og effektive måter å løse oppgavene på, og KS oppfordrer kommunene til å melde seg på, sier Helgesen.

Pådriver

KS har vært en pådriver for å utvikle en forsøksordning i Norge, inspirert av de danske frikommune-forsøkene. KS samarbeider med regjeringen om ordningen og om oppfølging av kommuner og fylkeskommuner som deltar.

- Det er positivt at regjeringen legger til rette for samarbeid og læring mellom kommunene og fylkeskommunene som deltar, og at regjeringen sørger for evaluering av forsøkene. Vi mener likevel at det burde fulgt med egne midler til kommunene.  Vi vet av erfaring hvor krevende det er å sette i gang slike prosesser uten at det følger med noen stimuleringsmidler, understreker Gunn Marit Helgesen.

Innen dagens lovverk

Regjeringens forsøksordning etableres innenfor gjeldende forsøkslovgivning.

- Kommunesektoren er i praksis så regelstyrt og gjennomregulert at muligheten til å prøve ut nye løsninger er svært begrenset. KS mener gjeldende lovgivning ikke er tilstrekkelig for å få til nødvendige endringer i offentlig sektor. Derfor bør det utarbeides et nytt juridisk grunnlag for forsøk og eksperimentering. Det handler om å våge og gi slipp på statlig styring og kontroll, og sikre kommunene selvstendighet i oppgaveløsninger, understreker Helgesen.

Regjeringen har laget en egen nettside, der kommuner og fylkeskommuner finner informasjon om hva forsøksordningen er, anbefalinger om tema for forsøk, administrasjon av ordningen og en guide til hvordan søke.

Hva gjør KS

KS har ingen formell rolle i forsøksordningen, men ønsker å fortsette samarbeidet med nasjonale myndigheter og arbeide for at ordningen blir så god som mulig for medlemmene, gitt de rammene som nå er lagt. Det innebærer blant annet å aktivt bidra i den praktiske oppfølgingen av kommuner og fylkeskommuner som blir tatt opp i forsøksordningen, under forutsetning av finansiering fra Kommunal- og distriktsdepartementet.