- Det skjer svært mye positivt på utviklings- og innovasjonsfeltet i kommunesektoren, men for å få reell kraft og skalering, må staten stille opp, mener Kristin Weidemann Wieland.

Hun trekker spesielt fram alle søknadene til frikommuneforsøket som regjeringen vil sette i gang i 2024, kommunenes arbeid for grønn omstilling og bærekraft, økende andel kommuner som inngår innovative anskaffelser, tar i bruk teknologi, systeminnovasjoner og mobilisering som KS’ Partnerskap for radikal innovasjon jobber med, med mer.

- Innovasjonsviljen i kommunene er stor, men sektoren trenger risikoavlastning og støtte når for eksempel forsøk skal gjennomføres i en allerede presset og travel kommunehverdag, mener Kristin Weidemann Wieland. Det er få spor av støtte til dette i forslag til statsbudsjett 2024.  Regjeringens to store satsinger på frikommuneordningen og det målrettede samfunnsoppdraget for å inkludere flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv, får ikke bevilgninger over regjeringens forslag til budsjett for 2024. Det positive er etableringen av kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) og styrking av forskning innen primærhelsetjenesten.

Samtidig er KS sterkt kritisk til nedleggelsen av de regionale forskningsfondene. Les mer om dette her.

Vi må inkludere barn og unge

Regjeringen har satt i gang arbeidet med et ambisiøst målrettet samfunnsoppdrag for å inkludere barn og unge i arbeids- og samfunnsliv. Ut over seks millioner kroner til forskning, vises det ikke til satsingen i statsbudsjettet.

-  KS deltar aktivt i utformingen av det målrettede samfunnsoppdraget, og ser at det kreves langt mer enn begrensede forskningsmidler for å kunne realisere en slik ambisiøs satsing. KS er spørrende til hvordan regjeringen ser for seg at en slik satsing skal gjennomføres uten finansiering, og forventer at regjeringen ved neste anledning viser reelle økonomiske prioriteringer for å utvikle nye løsninger på en stor samfunnsutfordring, sier Kristin Weidemann Wieland.

Omstillingsbehov

Fylkesordførerkollegiet ba i august klima- og miljøministeren om å videreføre og styrke Klimasats i statsbudsjettet. De ble ikke lyttet til.

KS reagerer på at virkemidler som er evaluert og har dokumentert effekt, ikke satses på i dette statsbudsjettet. Dette gjelder både Klimasats under Kommunal- og landbruksdepartementet, og Innovasjonspartnerskap under Innovasjon Norge.

- Selv om det er gledelig at det er en økt satsing på bygdevekstavtaler og områdesatsingene, etterlyser KS større investeringer i nye løsninger for offentlig sektor. Utfordringsbildet er velkjent, men det er liten vilje til å støtte kommunesektoren i helt nødvendig omstillingsarbeid.

Det er behov for nye og flere virkemidler, risikoavlastning og insentiver som i større grad kan bidra til et taktskifte i innovasjons- og utviklingsarbeidet, mener Kristin Weidemann Wieland.