Samfunnet trenger å skape nye løsninger og nye modeller for å møte velferdsstatens utfordringer. Kanskje er noe av svaret samskaping? Samskaping handler om å invitere inn til likeverdige samarbeidende partnerskap hvor ulike aktører får gi selvstendige bidrag til å definere, designe, implementere og drive fram løsninger sammen med profesjoner, forvalting og politiske myndigheter.

Konkrete verktøy
Vi har en del teoretisk kunnskap om samskaping, men mangler praktisk kunnskap og verktøy. Samskaping skjer i dag i stor grad som skreddersøm der samarbeidsløsningene utvikles fra bunnen av, med høye etableringskostnader for partene. Et mål ved prosjektet var derfor å utvikle og teste modeller og verktøy for samskaping i konkrete case slik at det blir lettere for kommuner å starte opp og gjennomføre samskaping i egen kommune.

Samskaping kan gi avkastning i form av nye og bærekraftige løsninger. På dette feltet har verktøy for måling av effekt i liten grad blitt tatt i bruk. Dette er en utfordring, fordi det er viktig for norske kommuner å få gode data og et best mulig kunnskapsgrunnlag for å vite mest mulig om investeringer og tiltak på det velferdspolitiske området gir ønsket virkning. Et sentralt mål for FoU-prosjektet var derfor å ta i bruk og teste metoder for måling av effekt av sosiale innovasjoner.

Håndbok i lokal samskapende sosial innovasjon

Håndboka er laget for å være en hjelp i praktisk sosialt innovasjonsarbeid. Den redegjør for både teoretisk og metodisk grunnlag for samskaping, synliggjør barrierer, viser frem lokale eksempler fra casene og synliggjør hvordan verktøy og modeller kan tas i bruk i lokalt samskapende innovasjonsarbeid.

Lenkeblokk Icon Håndbok for samskaping.pdf

 

Lenkeblokk Icon Håndbok for samskaping - engelsk versjon.pdf

SAMSON

Forskerne fant at de fleste norske casene var på et lavt modenhetsnivå. Det er vanskelig å få til samskaping i praksis. Prosjektet viste at det generelle kunnskapsnivået om samskaping var svakt og at kommunene slet med å sikre reell involvering i casene.

Ved å kombinere teori og erfaringer fra casene er det utviklet en modell for lokal samskapende sosial innovasjon. Denne modellen har blitt brukt til å lage et digitalt prosessverktøy for samskaping, SAMSON. Verktøyet skal brukes i samskapingsprosesser, og gir et bilde av hvor samarbeidet står og hvilke handlingsfelt man må jobbe med for å få til reell samskaping.

Verktøyet gjør det mulig å justere kursen underveis i prosessen, samt evaluere prosessen i etterkant i lys av både handlingsfelt og verdier – hva gjør vi bra, hvor har vi utfordringer, hvordan klarte vi å korrigere underveis eller hvor sviktet vi. Modellen tar utgangspunkt i at samskaping er relasjonelt og kontekstuelt, og at posisjon og roller alltid må synliggjøres for å kunne håndteres. Verktøyet må brukes sammen med alle partene og sikrer derfor likeverdighet og åpenhet i prosessen.

Lenkeblokk Icon Gå til verktøyet SAMSON

SoImpact

Innovasjonsarbeid gjennom samskaping forutsetter bruk av forskjellige metoder for innsamling og evaluering av resultater, både med hensyn til verdier som skapes i prosessen og effekter i etterkant. Effektmåling er krevende fordi årsakssammenhengen mellom innsats og effekt ofte er uklar. Det er likevel viktig å vite om ressursene man bruker leder til forventede sosiale resultater og effekter.

SoImpact håndterer dette. Verktøyet ble først laget av SoCentral, og har blitt videreutviklet i FoU-prosjektet. Det skiller seg fra flere andre metoder for effektmåling av sosial innovasjon ved at verktøyet først og fremst fokuserer på måling av resultater og virkninger av innsatser, hvor årsaks-virkningsammenhengen er høy. SoImpact er et verktøy for å velge ut og identifisere indikatorer, og måle resultater, virkninger og effekter av innsats i samskapende sosial innovasjon. Verktøyet er en prosess i ti steg som strukturer arbeidet fra innledende måldefinisjoner, til identifisering av måleindikatorer til evaluering og analyse.

Lenkeblokk Icon Gå til SoImpact på nettsiden til SoCentral ved å klikke her

Om prosjektet

Prosjektet var opprinnelig et forslag fra Steinkjer kommune, men ble i KS-regi utvidet til å omfatte flere case og favne bredere. Casene i prosjektet har vært 

  • Steinkjer kommune i samarbeid med NOEN AS og Friskgården
  • Trondheim kommune i samarbeid med JodaCare AS
  • Arendal kommune i samarbeid med Kirkens Bymisjon
  • Tranøy kommune i samarbeid med Safegroup AS
  • Asker kommune i samarbeid med Sisters in Business

Siden samskaping har kommet lenger i Danmark enn i Norge, ble Roskilde kommune i samarbeid med INSP! valgt som referansecase. Casene omfattet ulike områder i kommunen: sysselsetting, sosial inklusjon, sosial boligbygging, psykisk helse blant barn og unge, og demensomsorg.

Prosjektet er utført av Senter for Sosialt Entreprenørskap og Samskapende Sosial Innovasjon ved Høgskolen i Sør-ØstNorge (SESAM) i samarbeid med SoCentral, VIVE og Roskilde Universitet (RUC) i Danmark.

Les håndboka i samskaping her.

Se vidoe fra lanseringen av håndboka her.