Rådmann Jørgen Holthen Jørgensen svarer

Hvorfor er det viktig at kommunesektoren innoverer?

Det blir stadig mer krevende å utføre kommuneoppdraget i distriktene. Synkende befolkningstall og stadig flere lovpålagte oppgaver er med på å lage et regnestykke som ikke går opp. Derfor må vi stadig tenke nytt – både for å klare å opprettholde tjenesteproduksjonen, og for å bidra til å snu befolkningstrenden. Om vi ikke lykkes med disse to oppgavene er det over og ut.

Hvordan jobber dere i praksis med innovasjon i kommunesektoren?

Vi har ingen egen innovasjonsplan eller -strategi i kommunen, men vi har likevel fått til mye. I over ti år har kommunen jobbet med å selge budskapet om at vårt vindkraftoverskudd bør brukes til noe fornuftig her i kommunen – etter hvert konkretisert til etablering av produksjon av grønt hydrogen i Berlevåg. EU har støttet oss, en fabrikk for prøveproduksjon blir montert i disse dager, og vi venter på en kommersiell investeringsbeslutning som vil gi oss det største industrieventyret i Finnmark noensinne etter Melkøya. At vi er i ferd med å få til dette er så stort at vi selv sliter med å fatte rekkevidden av det. Mange titalls, kanskje flere hundre, kompetansearbeidsplasser i en ny grønn industripark viser at selv en bitteliten kommune ytterst på Finnmarkskysten kan få til mye.

Kommunen har måttet jobbe langsiktig for å få dette til, og det vi ser nå er resultatet av et jevnt trykk fra både politisk og administrativt hold. Ikke minst har vi i ordføreren en veldig engasjert og engasjerende drivkraft for innovasjon og grønn industriutbygging.

Hva er det mest spennende med å jobbe med innovasjon?

Nytenkning er alltid litt «skummelt»: er det realisme i ideene? Er det ikke tryggere å holde seg til det kjente og kjære? Å gå utenfor komfortsona krever litt mot og iblant litt dumdristighet. Iblant fører det galt av sted, men lite er så tilfredsstillende som når man ser positive resultater av egen kreativ nytenkning.

Hvilket prosjekt eller ny løsning som du har vært med på å skape er du mest stolt av?

Det må være hydrogenprosjektet som jeg nevnte ovenfor. Men også på kommunal tjenesteproduksjon er vi i ferd med å tenke nytt. Berlevåg har sammen med våre tre nabokommuner Båtsfjord, Nesseby og Tana startet et omfattende og ambisiøst interkommunalt tjenestesamarbeid der hver av kommunene skal få ansvaret for ett eller flere tjenesteområder på vegne av de andre. Avstander, geografiske forhold og befolkningsmønstre gjør kommunesammenslåing vanskeligere i Finnmark enn i andre deler av landet. Med vår balanserte vertskommunemodell ønsker vi å utvikle gode, desentraliserte løsninger som et reelt alternativ til full sammenslåing. Etter to års forberedelser virker også departementet interessert i modellen, og Statsforvalteren bidrar velvillig med prosjektskjønnsmidler. For at Berlevåg kommune skal kunne bestå som en selvstendig kommune er interkommunale løsninger helt avgjørende for å sikre fagmiljøene og robuste tjenester.

Hvilke feil har du lært mest av?

Byråkratiets sterke side er å masseprodusere tjenester etter samme mønster som i går. Å gjøre ting på nye måter bryter derimot med hele den byråkratiske logikken. Derfor skal man ikke undervurdere den motstanden som kan oppstå i systemet, i organisasjonen og blant medarbeiderne.

Hvis du skulle sette i gang et konkret arbeid i morgen, på hvilket område trenger vi mest nye løsninger i dag?

Den som kan fortelle meg løsningen på utfordringene innen helse- og omsorgstjenestene vil få en stor premie.

Hvem samarbeider dere mest med i innovasjonsarbeidet?

Forskningsinstitusjoner og det private næringslivet har begge vært tungt med i hydrogensatsingen vår. På tjenesteproduksjonsområdet er det våre nabokommuner vi samarbeider mest med.

Hva ser du som den største utfordringen i innovasjonsarbeidet?

Innovasjon er i seg selv ressurskrevende. For en liten kommune som driver helt på marginen av det forsvarlige er det krevende å sette av ressurser – menneskelige så vel som økonomiske - til å drive utviklings- og innovasjonsarbeid. At KS, så vel som statlige organer, presenterer felles løsninger, særlig på digitaliseringsområdet, er hel avgjørende for at vi småkommuner skal kunne lykkes.

Har pandemien ført til at dere løser noen oppgaver på helt nye måter?

Ikke i særlig stor grad. Vi har blitt eksperter på digitale møter, men det meste går likevel som før: vi har til dags dato ikke hatt ett eneste koronautbrudd her i Berlevåg.

Hvem vil du gi stafettpinnen videre til?

Det må bli til min gode kollega i Nesseby!