Vi har en kultur hvor det er lov å feile. Dette gir også rom for innovasjon og nyskaping.

Magne Fjell, rådmann i Randaberg

Rådmann Magne Fjell svarer.

Hvorfor er det viktig at kommunesektoren innoverer?

Kommunesektoren skal håndtere komplekse oppgaver og har høye krav til kvalitet, fornyelse og effektivitet i et samfunn i stadig endring. For å kunne møte nye samfunnsutfordringer både på kort og lang sikt er det viktig, og også selvfølgelig, at vi tar i bruk ny teknologi, metoder og verktøy på best mulig måte.

Hvordan jobber dere i praksis med innovasjon i kommunesektoren?

Randaberg kommune jobber med innovasjon på flere fronter. Vi tror at det viktigste i innovasjonsarbeidet er å jobbe sammen. Sammen på tvers av sektorer, både internt i kommunen, og med ulike aktører i samfunnet.

Kommuneplanen har satt bedre folkehelse som kommunens viktigst mål. Dette gjennomsyrer alt kommunens arbeid, fra å sikre gode møteplasser, boligkvalitet, turveier og rekreasjonsområder i arealplaner, til å ta i bruk velferdsteknologi innenfor helse. Randaberg var også en av de første kommunene i landet til å ta i bruk Chromebook til alle elevene på skolen.
For å få til en god folkehelse jobber kommunen tett og systematisk med foreninger, organisasjoner, frivilligheten i kommunen, og vi jobber kontinuerlig for å sikre at disse videreutvikles, og at nye skapes. Landsbyforeningen A/S er et annet eksempel på hvordan kommunen jobber sammen med næringslivet i sentrum, for å sikre at sentrum blir fylt med liv og aktivitet.
Innad i organisasjonen har vi stort fokus på digitalisering. Vi har et eget Digitaliseringsråd hvor det sitter representanter fra ulike tjenesteområder, og fra ulike linjer; kommunalsjefer, avdelingsledere og rådgivere – dette gir god spredning og godt innblikk i organisasjonens muligheter og utfordringer. Vi lærer av hverandre og ser på systemer og ordninger som kan ha overføringsverdi til andre områder innenfor organisasjonen.

Hva er det mest spennende med å jobbe med innovasjon?

Det er spennende jobbe sammen med andre. Det å gå inn i noe som er litt ukjent, jobbe sammen og se at det blir gode resultater – det er spennende og inspirerende! Gjennom å jobbe sammen får vi trukket ut det beste fra alle, og sluttproduktet blir bra.

Hvilket prosjekt eller ny løsning som du har vært med på å skape er du mest stolt av?

Det er vanskelig å trekke frem bare ett. Vi er veldig fornøyd med alle «husene» våre. Vi har flere lokaler i kommunen hvor innbyggerne kan møtes som Landsbyhuset med blant annet biblioteket og kulturskolen, Kunstnernes hus, Velforeningens hus og Friluftslivets hus. Dette er veldig gode arenaer på samskapning.
Vi har også et helt nytt: Frivillighetens hus, som er del av Sentrumsparken. Sentrumsparken er et prosjekt som jeg er veldig stolt av. Det har blitt veldig bra sentrumsprosjekt med bolig i overetasjene, publikumsrettet næring mot gaten, gågate og bilparkering under bakken. Det er et prosjekt som kommunen selv har regulert og solgt til utbyggere.
Ellers må vi også trekke frem nye Randaberg helsesenter som er Randabergs nye sykehjem. Det er plassert i sentrum, slik at det er kort vei for beboere, ansatte og besøkende til å bruke sentrum. Velferdsteknologi er også et viktig element i bruken av bygget.

Hvilke feil har du lært mest av?

Vi er en trygg organisasjon som har lite fokus på feil. Vi har en kultur hvor det er lov å feile. Dette gir også rom for innovasjon og nyskaping.

Hvis du skulle sette i gang et konkret arbeid i morgen, på hvilket område trenger vi mest nye løsninger i dag?

Vi ser at miljøfokuset har stilt stor etterspørsel etter kraft, og ser behov for betydelig løft for elektrisk kraft. Vi skulle hatt et regime for oppgradering av eksiterende vannverk som ville gitt stor effekt. Men også etablert et regime for plassering av vindmøller, både til lands og til havs.

Hvem samarbeider dere mest med i innovasjonsarbeidet?

Kommunens visjon er «Sammen skaper vi Den grønne landsbyen». Dette er en visjon som vi har hatt gjennom mange år og som kjennetegner kommunen. Vi samarbeider med flere ulike parter, både internt i organisasjonen og på tvers. Vi jobber med ulike lag og organisasjoner som kultur, idrett og kirke, og vi jobber tett med næringslivet i kommunen, særlig gjennom Landsbyforeningen.
Vi har et veldig godt regionalt samarbeid her på Nord-Jæren, med våre nabokommuner, fylkeskommunen, statsforvalteren og Kolumbus. I tillegg til godt og tett samarbeid med interkommunale selskaper som Lyse og IVAR.

Hva ser du som den største utfordringen i innovasjonsarbeidet?

Det kan være utfordrende å synliggjøre gevinsten av innovasjon. Innovasjon som gir økt kvalitet i en tjeneste til brukere eller en arbeidsprosess viser ikke alltid på «bunnlinjen».

Har pandemien ført til at dere løser noen oppgaver på helt nye måter?

I første rekke har det synliggjort hvor viktig kommunens tjenester er for lokalsamfunnet. Det har også fått frem hvor flinke vi er til å jobbe sammen for å finne de gode løsningene når det virkelig gjelder. I Randaberg har det gitt mye positiv energi og gode og innovative løsninger fra våre medarbeidere på alle felt, og vi har sett en enorm vilje til å tilpasse seg nødvendige endringer for å komme gjennom pandemien.
En stor del av vår dialog, internt og mot innbyggere og andre aktører skjer nå over digitale medier. Det har gått overraskende godt, og jeg tror nok at det å jobbe hjemmefra kan føre til varige, positive og fleksible løsninger som vil gi en bedre arbeidshverdag - tilpasset familieliv og fritid.

Hvem vil du gi stafettpinnen videre til?

Jeg ønsker å gi stafettpinnen videre til Bodø. Der var jeg nylig på besøk i forbindelse med Samplan for kommunaldirektører, og ble imponert. Det er en fantastisk flott fremtidsby. Jeg opplevede at det er god samhandling mellom administrasjon og politikere som drar i lag, og Bodø/Glimt er jo selve symbolet på at drømmer kan bli virkelighet!