Les mer om Innovasjonsstafetten her

Lenkeblokk Icon Les mer om Innovasjonsstafetten


Hvorfor er det viktig at kommunesektoren innoverer?

I årene framover har vi noen utfordringer som må løses, som for eksempel stram økonomi, færre hender til å levere tjenester, større krav og forventninger til bruk av teknologi og større konkurranse om kompetanse. For at vi skal møte disse utfordringene betyr det at vi må tenke nytt om måten vi jobber på, og hvordan vi leverer tjenestene våre. Vi skal levere like gode tjenester i framtiden som i dag, men kanskje ikke på samme måte som innbyggerne er vant til i dag.

Hvordan jobber dere i praksis med innovasjon i kommunesektoren?

Innovasjon og utvikling er en del av kommunens overordnede målsetning, og en naturlig del av plan- og strategiarbeidet vårt. Samtidig som vi har medarbeidere som er dedikerte til å arbeide mer systematisk med innovasjons- og organisasjonsutviklingsarbeid. Vi leder også arbeidet med innovasjonskonferansen i Rogaland, et samarbeid vi har med flere kommuner, KS, Fylkesmann og universitetet i Stavanger og den er vi stolte av. Konferansen er viktig for å dele og spre de gode innovasjoner med hverandre. Det er likevel hos den enkelte medarbeider at vi ser innovasjonen i praksis. Vi har medarbeidere som er uredde, nysgjerrige og nyskapende- og det er gjennom disse medarbeiderne, og det handlingsrommet de tar, at vi lykkes med innovasjon.

Hva er det mest spennende med å jobbe med innovasjon?

Å se endringer skje! Det kan være endringer i holdning eller adferd hos ansatte og ledere, eller konkrete og faktiske endringer i måten vi leverer tjenester på eller jobber på.

Hvilket prosjekt eller ny løsning som du har vært med på å skape er du mest stolt av?
Vi har mange gode prosjekter å løfte frem. Ett eksempel er et fantastisk prosjekt vi kaller Kullinger. Målet med Kullingene er komme i dialog med alle innbyggere som er i sammen kull og som skal møte pensjonsalderens sammen. Utgangspunktet er hvordan kan vi sammen skape en god alderdom i Sola kommune? Hvem er dere? Hvem er vi? Hva ønsker dere og hvordan kan vi sammen skape den gode alderdommen?

Dette gjør vi sammen med frivillige lag og foreninger i kommunen.

Hvilke feil har du lært mest av?

Å feile er en viktig del av å drive med innovasjon og nyskaping. En av tingene vi har feilet litt på er nok forståelsen av hvor lang tid det kan ta å få til en endring. Det er et langt kondisjonsløp, som krever god medvirkning og forankring. Noen av oss er utålmodige, og ivrer etter raske resultater. Når vi snakker om innovasjon med våre ansatte, oppfattes det noen ganger som noe vi skal gjøre «i tillegg» til alt annet. Det er en kommunikasjonsutfordring, og her er det fort gjort å trø feil.

Hvis du skulle sette i gang et konkret arbeid i morgen, på hvilket område trenger vi mest nye løsninger i dag?

Her er svarene mange. Eksempelvis innen levekår vet vi at vi må tenke nytt og annerledes om måten vi leverer tjenester på, for å håndtere noen av utfordringene vi står ovenfor i framtiden. Samtidig er nok det å jobbe tettere sammen med innbyggerne for å være sikker på at det vi jobber med faktiske svarer på innbyggernes behov, kanskje et området vi ønsker å jobbe mer med for å lykkes med innovasjon.

Hvem samarbeider dere mest med i innovasjonsarbeidet?

Vi har et godt samarbeid med Universitetet i Stavanger, og med øvrige forskningsmiljø. Det er spennende! Samtidig har vi mange gode samarbeidspartnere i våre nabokommuner, og blant næringslivet. Og så ønsker vi å samarbeide enda mer med våre innbyggere. Her har det skjedd mye bare de siste årene, men vi vil gjerne ha enda tettere samarbeid!

Hva ser du som den største utfordringen i innovasjonsarbeidet?

To ting. Det ene er å endre holdninger hos oss selv og andre. Å snakke om innovasjon er gøy, og faktisk endre seg kan være vanskelig. Derfor må vi øve på endringer hver dag. Det andre som er utfordrende er å være bevisste på at vi henter ut gevinster av innovasjonsarbeidet. Når vi gjør noe på en ny måte, må vi samtidig slutte med noe. Ellers har vi ikke en reell endringsprosess.

En stor utfordring er at vi ikke er flinke å dele med hverandre – I Sola har vi alle muligheter til å bli enda flinkere her. Nytt rådhus der både administrasjon og mange tjenester holder til gjør at vi har kort vei til hverandre og skal dele mer. Vi sitter for mye på hver vår tue i hver vår kommune og prøver å løse små og stor floker. Vi burde både delt og stjålet gode ideer av hverandre oftere – både innad i kommunene og på tvers av kommunegrensene. Mangel på spredningskultur er en viktig barriere for ikke å komme enda lengre med innovasjonsarbeidet.
Har pandemien ført til at dere løser noen oppgaver på helt nye måter?
Som så veldig mange andre måtte vi i første fase av pandemien omstille enkelte ansatte til andre og nye oppgaver. Det viste både at vi har en utrolig endringsvilje i organisasjonen, men også at vi får til utrolig mye når vi må og når vi har god medvirkning. Det har vært en viktig lære for framtidig endringsarbeid.
Samtidig har vi kommet veldig mye lengre i bruken av digitale arbeidsverktøy gjennom denne pandemien, både ved at ansatte samhandler mer på tvers av tjenesteområder, og at vi samhandler oftere og på flere digitale flater enn vi gjorde tidligere.


Hvem vil du gi stafettpinnen videre til?

Jeg vil utfordre min kollega, Magne Fjell i Randaberg – i Sola er vi imponert over det Randaberg har fått til når det gjelder sentrumsutvikling de har vært innovative, langsiktige og tålmodige – look to Randaberg!