KS-seminaret var det mest matnyttige under hele Nordic Edge Expo

Marianne Bahr Simonsen

KS er offisiell samarbeidspartner av Nordic Edge Expo i Stavanger, en årlig, internasjonal konferanse som samler næringsliv, kommuner og kunnskapsmiljøer. Konferansen har opplevd en eksplosiv vekst og interesse, og har gått fra 500 til 4200 deltakere på to år. Kommunal sektor utgjør en betydelig del av denne veksten, og nytt av året er at KS arrangerer et eget seminar som en del av konferansen.

Seminaret trakk fulle hus og treffer tydelig et tegn i tiden. Det er et stigende nasjonalt og internasjonalt fokus på innbyggerinvolvering og samskaping (se faktaboks), der det handler om å utvikle bedre og smartere løsninger, nye måter å levere tjenester på, med høyere kvalitet og større effekt. Samskaping innebærer å snu tankegangen i offentlig sektor fra å løse problemer for innbyggerne til å skape de beste løsningene sammen med dem. Folk flest er faktisk en del av løsningen. Målet for dette seminaret var å utforske hvordan norske kommuner kan skape og utvikle innovative og smarte løsninger sammen med innbyggere, næringsliv, sivilsamfunn og frivillige.

Innovasjon i ulike sektorer
Kommunene Stavanger, Trondheim, Bodø, Oslo, Svelvik og Asker viste hvordan de skaper innovasjon innen ulike sektorer, ved å samarbeide med innbyggere og sivilsamfunn. Jacob Torfing ved Roskilde universitet rammet det hele inn med innlegget: «Samskaping – hva er det, hvorfor skal vi gjøre det, og hvordan leder vi det». Seminarets deltakere jobbet deretter med å omsette rådene fra innlederne til en plan for iverksetting i egne kommuner. Målet var en inspirerende dag der kommunene kan ta med seg konkrete tips og råd til å komme i gang.

Tilbakemeldinger fra deltakerne peker i en helt tydelig retning, nemlig at denne konferansen ga en etterlengtet anledning til å høre på og dele erfaringer, og kanskje best av alt – konkrete «nøkler» (tips og råd) til hvordan innbyggerinvolvering faktisk kan skje ute i de enkelte lokalsamfunn.

-For meg, i en stor småby i Kommune-Norge, var KS-seminaret det mest matnyttige under hele Nordic Edge Expo. Her fikk jeg knyttet relevante kontakter, og ikke minst praktiske tips og verktøy jeg kommer til å ta i bruk med én gang jeg kommer hjem, sier Marianne Bahr Simonsen, prosjektleder Smart by i Bodø kommune.

Stort engasjement og bred deltakelse
Mer enn 30 ulike kommuner fra alle landsdeler, 3 fylkeskommuner, næringsliv, forsknings- og designmiljøer deltok og bidro, og flere kommuner stilte dessuten med både politisk og administrativ ledelse, i god kombinasjon med fagfolk og representanter fra KS.

Planteknisk utvalg i Eigersund kommune deltok på KS sitt seminar om innbyggerinvolvering på Nordic Edge for å få inspirasjon til sitt arbeid med kommuneplanen. 
- Personlig syntes jeg innspillene om hvordan vi kan møte innbyggerne der de er, og involvere dem fra starten av ulike prosjekter, var utrolig interessante. Og det var fint å bli presentert for ulike case, som f.eks Stavanger kommunes beboerlyst og Tøyen Unlimited, for å få konkrete tips til hvordan dette kan gjøres i vår kommune. Omstilling krever kulturendring, og det krever at vi redefinerer rollene og vår måte å samhandle på, sier en av deltakerne Unn Therese Omdal, Ap-politiker i Eigersund kommune.

Forventninger til KS
Kommunene uttrykte at eksemplene som ble løftet frem på seminaret utløser entusiasme og et engasjement for å styrke arbeidet med samskaping i egen kommune. Samtidig løftet deltakerne utfordringer de står overfor når de skal involvere ulike aktører. De savner et metodisk rammeverk, verktøy og modeller som kan bidra til å profesjonalisere måten de gjennomfører samskaping i praksis. Særlig ble det uttrykt usikkerhet rundt hvordan kommunene skal fasilitere arenaer og prosesser for å få dette til. De etterlyser også bedre evalueringsmetoder som gjør det mulig å måle effekt og verdi av samskapingen. Kommunene ønsker at KS som utviklingspartner bidrar til:

  • Tilrettelegging

o At KS tar rollen som fasilitator av arenaer og prosesser, der konkrete metoder og verktøy gjøres tilgjengelig, spres og dermed kan anvendes direkte i den kommunale hverdagen

  • Utvikling og videreutvikling av metoder og verktøy

o At KS tilbyr et metodisk rammeverk for hvordan kommuner kan tilrettelegge for reell innbyggerinvolvering, samt instrumenter for å kunne måle effekter og gevinster av innsatsen

  • Spredning og skalering

o At KS bidrar til å samle og spre erfaringer og kunnskap gjennom eksisterende kanaler slik at kommunene kan la seg inspirere til konkrete tiltak, lære av hverandre og knytte kontakter og nettverk på tvers

Alle presentasjonene som ble holdt tirsdag finner du under, samt en sammenstilling av konkrete «nøkler» (tips og råd) til god innbyggerinvolvering.

Fakta

Samskaping er: 
Når to eller flere offentlige og private parter inngår i et likeverdig samarbeid, med hensikt å definere problemer og designe og implementere, nye og bedre løsninger.

Det er ikke samskaping, når kommunen:
- Sender nesten ferdige løsninger på høring
- Involverer innbyggerne i forprogrammerte prosesser
- Flytter oppgaver fra det offentlige til private aktører for å spare

Jacob Torfing, RUC