Kommunal sektor spiller en helt sentral rolle i innovasjon av offentlige velferdstjenester. Kommuner og fylkeskommuner leverer brorparten av de offentlige tjenestene og har derfor god innsikt i hvor effektiviserings- og innovasjonspotensialet er størst. Kunnskap om lokale forhold og innbyggernes behov bidrar til å heve kvaliteten på innovasjonsarbeidet, og gjør det mulig å skreddersy løsninger til lokale forhold.

Økonomi er et hinder for innovasjon

Manglende finansiering og behov for et forskningsbasert er blant de største barrierene for innovasjon i kommunal sektor. Regjeringen har i budsjettforslaget opprettholdt ordninger som allerede er etablert, men ikke funnet penger til å styrke eller etablere nye som kan bidra til å redusere barrierene. KS forventer at det tas høyde for dette i neste års budsjettprosess.

KS mener:

  • Kommunenes strategiske forskningsorgan innen helse (KSF) – må gis egen selvstendig finansiering. Kun 1 av 10 forskningskroner innen helse brukes på kommunesektoren, selv om de kommunale helse- og omsorgstjenester representerer halvparten av de offentlige ressursene som brukes på helse. 
  • Bevilgningen til Forkommune ble for 2019 redusert fra 10 til 5 millioner, og er på samme nivå i 2020. Her må det et løft til.
  • De kommunale helse- og omsorgtjenestene trenger et digitalt løft, ikke minst på journalsiden. Forprosjektet for EIEJ Akson – løsning for nasjonal helhetlig samhandling og felles kommunal journal leveres 1. mars 2020, og ser på hvordan man kan tilrettelegge for en trinnvis realisering av målbildet. KS forventer videreføring til gjennomføringsfase, nå er det på tide å gå fra ord og utredninger til handling.
  • KS er svært fornøyd med at Leverandørutviklingsprogrammet satses på i en ny periode. Likevel er det behov for å videreutvikle programmet til et kraftigere tiltak for å tilrettelegge, mobilisere, engasjere og veilede for flere innovative offentlige anskaffelsesprosesser. 
  • Det må skje et kompetanseløft gjennom flere studieplasser til IKT og det grønne skiftet, samt videreutdanningsmuligheter.
  • Stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor skal leveres til våren. KS forventer at den inneholder økonomiske og juridiske virkemidler og rom for eksperimentering som bidrar til  å skape radikal innovasjon for å løse samfunnsutfordringene kommunesektoren står overfor.
Lenkeblokk Icon KS savner midler til KSF i statsbudsjettet 2020

 

Lenkeblokk Icon Viderefører bevilgning til Leverandørutviklingsprogrammet