Løsninger som forebygger sosial isolasjon

– Det at pårørende ikke får besøke sine familiemedlemmer på institusjon eller hjemme gjør at det er et stort kommunikasjonsbehov. Ved å innføre disse løsningene har det hjulpet oss betydelig med å unngå unødvendige telefonsamtaler, forebygge ensomhet og trygge pårørende og brukere, sier prosjektleder André Alves.

Kommunikasjon til innbyggerne

Kommunen fokuserte tidlig på å informere og kommunisere med innbyggerne for å imøtekomme dem som er redde og føler seg utrygge. André forteller at kommunen har postet innlegg på Facebook med små videosnutter, blant annet av en skole i kommunen som har tatt i bruk Teams til undervisning, og et klipp som viser en videokonsultasjon på helsestasjonen. Videosnuttene er blitt populære blant innbyggerne i Østre Toten.

Mer effektiv samhandling

Østre Toten erfarer at videokommunikasjon gir gevinster i form av unngåtte fysiske besøk og mer effektiv samhandling i tjenesten. Dersom en helsefagarbeider har behov for klinisk veiledning fra en annen fagperson under hjemmebesøk, er dette enkelt å få til med bruk av videoløsninger. Eksempelvis kan en kreftsykepleier som befinner seg på omsorgssenteret veilede over video, brukeren får hjelpen som trengs der og da, og man unngår dermed at kreftsykepleieren må rykke ut på nytt hjemmebesøk senere.

Østre Toten kommune har også tatt i bruk rekrutterings- og samhandlingsverktøyet Nyby og opplæringsappen SkillAid. André erkjenner at de har innført mye teknologi på kort tid, og det har bydd på utfordringer med tanke på opplæring av ansatte. Han påpeker viktigheten av å ha tilgjengelig opplæringsmateriell og ressurspersoner som kan svare på spørsmål fra ansatte, brukere og pårørende.

– Spesielt i starten, ved installering og registrering av brukere kan det dukke opp en del spørsmål, forteller han. Kommunen har fått på plass superbrukere for alle løsningene de har tatt i bruk. Superbrukerne har en viktig rolle i å lære opp andre ansatte i tjenesten. Dette er Østre Toten i full gang med.

Rask psykisk helsehjelp

Blant tjenesteområdene og brukergruppene som har hatt nytte av å ta i bruk videokommunikasjon i Østre Toten er helsestasjonen, hjemmetjenesten, tildelingskontoret, og tjeneste for psykisk helse og rus. Kommunen har observert økning i antall brukere som trenger hjelp fordi de opplever psykiske plager, eksempelvis angst og depresjon. Bruk av verktøyet Assistert selvhjelp som benyttes av tjenesten Rask psykisk helsehjelp (RPH) har økt betraktelig. Kommunen hadde 50 brukere før, og har nå femdoblet antall brukere i løpet av mars måned.  Kommunen har kjøpt 200 nye lisenser til løsningen, og har med det kapasitet til å hjelpe 250 brukere. Du kan lese mer om hva RPH er, erfaringer, og hvilke kommuner som har tatt dette i bruk her: https://www.napha.no/content/13931/Rask-psykisk-helsehjelp

Kartlegging av behov

Behovet for å ta i bruk videokommunikasjon ble veldig tydelig under covid-19. Det at ansatte og ledere har vært flinke til å forutse behovene har vært en suksessfaktor. Østre Toten kommune har vært proaktive og satt i gang forebyggende tiltak for å unngå reduksjon i kapasiteten ute i tjenestene. For kommunen var det viktig å komme raskt i gang etter at de mest vitale behovene var kartlagt.

Kommunen gjennomførte kartlegging av eksisterende tilgjengelig utstyr og kunne gjenbruke nettbrett fra skoler i kommunen. I tillegg anskaffet kommunen 15 nye nettbrett for å unngå deling av nettbrett og smittespredning på tvers av personalgrupper.

André oppfordrer andre kommuner til å kartlegge brukerbehov og eksisterende utstyr først, slik at de nye tjenestene dekker brukernes reelle behov. Han er tydelig på at kommunen ville brukt lengre tid på behovskartlegging i en normal driftssituasjon.

Ta gjerne kontakt hvis dere har spørsmål
Send e-post til André Alves i Østre Toten kommune: Andre.Alves(a)ostre-toten.kommune.no.