Programmet er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet.

Mer enn 270 kommuner er med i prosjektet som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er organisert i 3 delprosjekter:

1) Prosjekt Tjenesteutvikling og utprøving – Medisinsk avstandsoppfølging

2) Prosjekt innføring og spredning

3) Prosjekt Arkitektur og infrastruktur (Knutepunkt)

I prosjektet tjenesteutvikling og utprøving er hovedfokus medisinsk avstandsoppfølging ved bruk av sensorer for egenmåling og rapportering av helsetilstand via nettbrett. I første utprøving av medisinsk avstandsoppfølging deltok 4 kommuner. Resultater for brukerne er positive med økt grad av egenmestring, trygghet og bedret helsetilstand. Prosjektet videreføres med nye kommuner fra 2018 hvor det også vektlegges tettere samarbeid med fastlegene.

I prosjektet innføring og spredning har KS en sentral rolle. De anbefalte teknologiområdene fra gevinstrapportene var utgangspunkt for opptak av nye kommuner i juni 2017  Totalt omfatter spredningsprosjektet 36 samarbeidsprosjekter og 270 kommuner. Disse får støtte fra velferdsteknologiprogrammet til å gjennomføre nødvendig endringsprosesser, bistand til anskaffelsesprosesser og prosjektgjennomføring. Prosjektene er fordelt med minimum ett prosjekt i hvert fylke og omfatter fra 3 til 30 kommuner som samarbeider.

Kommunene opplever at manglende integrasjon mot EPJ er en barriere for spredning. Arkitektur- og standardiseringsprosjektet har derfor i samarbeid med Oslo kommune startet et arbeid for å få på plass en løsning som skal sørge for utveksling av informasjon mellom velferdsteknologiske løsningen og den elektroniske journalen. KS deltar i dette prosjektet sammen med flere kommuner. For mer informasjon om prosjektet trykk her: Prosjekt Arkitektur og infrastruktur (Knutepunkt)

Gevinstrapporteringsrapport 1
Gevinstrapporteringsrapport 2

For å støtte prosessene er det utviklet et veikart for tjenesteinnovasjon.