Morgendagens tjenester skal bidra til at flere kan bo hjemme, gi større mestringsfølelse, økt trygghet og bedre helse. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet. Ca 290 kommuner er med i dette prosjektet.

Programmets 3 delprosjekter

  • Prosjekt tjenesteutvikling og utprøving
  • Prosjekt innføring og spredning
  • Prosjekt arkitektur og infrastruktur

Prosjekt tjenesteutvikling og utprøving handler om medisinsk avstandsoppfølging ved egenmåling og rapportering av helsetilstand på nett. Resultater viser økt grad av egenmestring, trygghet og bedret helsetilstand. I prosjektet samhandler kommunale helse- og omsorgstjenester med spesialisthelsetjenesten og fastlegene.

Prosjekt innføring og spredning er samarbeidsprosjekter der man får støtte til nødvendige endringsprosesser, anskaffelsesprosesser og prosjektgjennomføring. Prosjektene er fordelt med minimum ett prosjekt i hvert fylke og omfatter fra 3 til 30 kommuner som samarbeider.

Arkitektur- og infrastrukturprosjektet jobber med standardisering og utprøving av løsninger som skal sørge for utveksling av informasjon mellom velferdsteknologiske løsninger og elektronisk pasientjournal (EPJ), også kalt velferdsteknologisk knutepunkt. Kommunene opplever at manglende integrasjon mot EPJ er en barriere for storskala implementering og gevinstrealisering.
For mer informasjon om prosjektet: Prosjekt Arkitektur og infrastruktur

Gevinstrapporteringsrapport 1
Gevinstrapporteringsrapport 2

Lenkeblokk Icon Verktøy og veiledning for velferdsteknologi