Det er fire sentrale oppgaver i tjenesteforløpet som det er viktig å se på og vurdere hvordan man må tilpasse og utvikle i egen kommune dersom velferdsteknologi skal bli en integrert del av tjenestene. I tabellen under er det en oversikt og introduksjon til disse fire sentrale oppgavene og prosessene. 

 • 1. Henvise kartlegge og tildele

  Denne oppgaven handler om at kommunen må ha rutiner for å kunne identifisere, kartlegge og tilby velferdsteknologi som en del av sine tjenester. Her er det viktig å gå igjennom hvordan behovet for tjenester kartlegges og tilbys i dag, og videreutvikle slik at velferdsteknologi blir en integrert del av dette og en tjeneste som vurderes.  

  Enheten som tildeler tjenester i kommunen, er spesielt viktig å involvere tett i dette arbeidet. Det er viktig med gode kartleggingsrutiner, målsettinger eller fokus på velferdsteknologi som kommunen kan tilby. De ansatte må få god kompetanse om velferdsteknologi og hvilken nytte det kan gi. I tillegg er det viktig at både brukere og pårørende enkelt kan finne informasjon om hva kommunene kan tilby av velferdsteknologi og hva man ev. kan skaffe selv.  

  Trykk på bildet for stor versjon

 • 2. Gjøre tilpasninger, gi opplæring og installere

  Målet med disse oppgavene er å sikre at velferdsteknologi blir installert og tatt i bruk på en hensiktsmessig og sikker måte, og at teknologien er tilpasset bruker sitt behov.  

  Her er det viktig å avklare hvem som gjør tilpasninger og installasjon av teknologi hos bruker og hvem som skal gi opplæring til bruker og ev. pårørende. Her kan det være ulike aktører involvert, så en tydelig ansvarsdeling, gode rutiner og samarbeid er viktig.  

  Det er viktig å la bruker bli godt kjent med og trygg på teknologien, blant annet gjennom opplæring og testing. Det er også en stor fordel om nærmeste pårørende får veiledning og informasjon.  Ansatte som er i dialog med bruker må også kjenne til og ha testet ut teknologien selv, slik at de er trygge på utstyret og hvordan det fungerer.  

  Trykk på bildet for stor versjon

 • 3. Ivareta respons og utrykning

  En del velferdsteknologi krever at det er en tjeneste som tar imot, vurderer, dokumentere og responderer på ulike varsler. Det er derfor viktig å avklare hvordan den tjenesten skal være i deres kommune. Det er viktig at bruker får nødvendig bistand og hjelp når situasjonen tilsier det, enten det er helsehjelp, praksis bistand eller teknisk support med tildelt velferdsteknologi.  

  Både håndtering av respons og utrykning kan håndteres på ulike måter. Det vil også være avhengig av typen teknologi og antall brukere som har teknologi som krever respons. Hvem som gjør hvilke oppgaver og hvordan, er derfor viktige avklaringer. Det finnes ulike måter å organisere en responstjeneste og det er mange kommuner som samarbeider om en slik tjeneste eller kjøper den. Det kan være lurt å starte med å undersøke erfaringer fra andre kommuner og litt ulike måter å organisere en responstjeneste for deretter å vurdere hva som vil passe best i deres kommune.  

  Se mer detaljert informasjon om disse oppgavene i den nedlastbare versjonen av Helhetlig tjenestemodell.

  Helhetlig tjenestemodell for velferdsteknologi v3.0 august 2023 (PDF)

  Trykk på bildet for stor versjon

 • 4. Evaluere og videreføre, endre eller avslutte tjenesten

  Det er viktig å lage rutiner som sikrer at velferdsteknologiske tjenester blir evaluert jevnlig, og at det blir gjennomført tiltak dersom behov hos bruker endres. Jevnlig evaluering og tilpasning er viktig for kvaliteten på tjenesten. I tillegg er det viktig læring for ansatte som bør systematiseres.  

  Det er også viktig å ha rutiner som sikrer at ved avslutning av en tjeneste med velferdsteknologi så blir utstyr hentet tilbake og nullstilt. Når utstyret er nullstilt kan man avslutte vedtaket i fagsystemet. Ledere bør være opptatt av og etterspørre læring om effekter av velferdsteknologi for både brukere og ansatte. Det er viktig at denne innsikten blir kjent i organisasjonen og fulgt opp gjennom endringer i arbeidsprosesser dersom det er relevant. 

  Når man jobber med tjenesteforløpet kan det være nyttig å bruke tjenestereiser som er verktøy for å diskutere og synliggjøre hvordan tjenesteforløpet for kommunale helsetjenester er i dag, og hvordan det vil se ut for tjenester med velferdsteknologi. Hva blir nytt? Hvilke ulike aktører involveres? Hvem skal gjøre hvilke oppgaver? Den nye tjenestereisen er også et fint utgangspunkt for oppdatering av rutiner, ansvar og arbeidsprosesser for alle involverte.  

  Lenkeblokk Icon Tjenestereiser Lenkeblokk Icon Roller- og ansvarsmatrise

  Velferdsteknologi er nytt for mange. Opplæring er viktig både for ansatte i kommunen, brukere og pårørende. Velferdsteknologiens ABC er et kompetanseopplegg som gir en innføring i velferdsteknologi og hva tjenester med velferdsteknologi krever. Flere av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) gjennomfører kurs i Velferdsteknologiens ABC. Det ligger også et e-læringskurs tilgjengelig på KS læring.  

  Lenkeblokk Icon Velferdsteknologiens ABC

  I denne filmen forteller Harstad kommune om sine erfaringer med å jobbe med helhetlig tjenestemodell og innføring av velferdsteknologi i sin kommune. Ta en titt for å høres deres erfaringer og tips til andre kommuner:  

   

  Klikk på bildet for stor versjon

Når man jobber med tjenesteforløpet er det nyttig å bruke tjenestereiser som er verktøy for å diskutere og synliggjøre hvordan tjenesteforløpet er i dag, og hvordan det vil se ut for tjenester med velferdsteknologi fremover. Hva blir nytt? Hvilke ulike aktører må involveres? Hvem skal gjøre hvilke oppgaver? Den nye tjenestereisen er også et fint utgangspunkt for oppdatering av rutiner, ansvar og arbeidsprosesser for alle involverte.

Lenkeblokk Icon Tjenestereiser Lenkeblokk Icon Rolle- og ansvarsmatrise

Velferdsteknologi kan være nytt for mange. Opplæring er viktig både for ansatte i kommunen, brukere og pårørende. Velferdsteknologiens ABC er et kvalitetssikret kompetanseopplegg som gir en innføring i velferdsteknologi og hva tjenester med velferdsteknologi krever. Flere av Utviklingssentrene for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) gjennomfører kurs i Velferdsteknologiens ABC. Det ligger også et e-læringskurs tilgjengelig på KS læring. Se mer her:

Lenkeblokk Icon Velferdsteknologiens ABC

I denne filmen forteller Harstad kommune om sin erfaring med å jobbe med helhetlig tjenestemodell og innføring av velferdsteknologi i  kommunen.