Evaluering og brukerundersøkelse

EY og Vista Analyse har foretatt en evaluering av fastlegeordningen. Samtidig har Folkehelseinstituttet utarbeidet en rapport om innbyggernes erfaring med ordningen. Begge rapportene ble levert 1. september 2019.

Evalueringen viser at fastlegeordningen er under press og er underfinansiert. Arbeidsmengden til fastlegene har blitt for omfattende, kommunene sliter med å rekruttere og beholde fastleger og medisinstudenter og LIS1-leger ønsker i liten grad å arbeide som fastlege.

Folkehelseinstituttets brukerundersøkelse viser at fastlegeordningen fungerer bra for folk flest, men at den fungerer dårligst for pasienter med langvarige helseproblemer og sammensatte behov.

Se artikkel: Evalueringen av fastlegeordningen er klar

Partssammensatte arbeidsgrupper

Trepartssamarbeidet mellom Helse- og omsorgsdepartementet, Legeforeningen og KS har nedsatt flere partssammensatte arbeidsgrupper som har utarbeidet rapporter som danner grunnlag for tiltakene i handlingsplanen.

Utdanningsstillinger og gjennomføring av spesialisering i allmennmedisin 
Arbeidsgruppen har sett på alternative modeller for organisering og finansiering av ALIS stillinger og skissert framtidig behov for leger i spesialisering.

Finansieringsmodeller for fastlegeordningen
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i dagens finansieringsmodell og skissert alternative finansieringsmodeller.

Kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten
Arbeidsgruppen har beskrevet status for arbeidet med kvalitet og innovasjon i allmennlegetjenesten og foreslått tiltak.

  • Rapporten ferdigstilles om kort tid.

Kommunenes subsidiering av fastlegeordningen

På oppdrag fra KS har IPSOS i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse kartlagt omfanget av kommunenes subsidiering av fastlegeordningen. Rapporten viser at 7 av 10 kommuner subsidierer fastlegeordningen utover det som er kommunens finansieringsansvar. De samlede merkostnadene for kommunesektoren estimeres til 439 millioner kroner i 2018, mot 378 millioner kroner i 2017.

Last ned rapporten

Fastlegetjenesten i Nord-Norge

Helse Nord RHF har ledet en arbeidsgruppe som har utredet situasjonen for fastlegetjenesten i Nord-Norge. Kartleggingen viser at det er vesentlig høyere årlig gjennomtrekk i fastlegestillingene nordpå sammenliknet med resten av landet. Arbeidsgruppen foreslår en rekke tiltak for å bedre situasjonen.

Last ned rapporten